برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1396 , دوره  31 , شماره  4 ; از صفحه 1159 تا صفحه 1170 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تلقيح سودوموناس هاي آزادکننده پتاسيم بر رشد و جذب پتاسيم گوجه فرنگي در دو خاک با مقادير مختلف پتاسيم در دسترس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

پتاسيم يکي از عناصر غذايي اصلي ضروري براي گياهان است که نقش حياتي در فرايند هاي گياه دارد. اين عنصر غالب ترين کاتيون جذبي به وسيله گياهان مي باشد و در رشد و توسعه و متابوليسم گياه نقش اساسي دارد. پتاسيم در خاک به اشکال قابل استفاده، غيرتبادلي و در ساختار کاني ها وجود دارد. پتاسيمي که در ساختار کاني ها حضور دارد بيش از 90 تا 95 درصد پتاسيم خاک را به خود اختصاص مي دهد. اين شکل پتاسيم (پتاسيم موجود در کانيها) براي گياهان به اين سادگي قابل استفاده نمي باشد، بلکه گياهان قادرند پتاسيم را تنها از فاز محلول خاک جذب و مورد استفاده قرار دهند. برخي از ريزجانداران خاک قادرند با سازوکارهايي، پتاسيم تثبيت شده و غيرتبادلي خاک را به فرم قابل استفاده تبديل کنند و فراهمي پتاسيم را براي گياه افزايش دهند. استفاده از باکتريهاي محرک رشد به ويژه باکتريهاي آزادکننده پتاسيم به عنوان کود زيستي يک شيوه اميدبخش در بهبود تغذيه پتاسيمي گياهان و توليد آنها بوده و شيوه همسو با کشاورزي پايدار مي باشد. بر اين اساس آزمايش بر روي جداسازي و شناسايي اين قبيل از باکتريها و بررسي کارايي آنها در تحقيقات اخير مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش توانايي پنج جدايه ميکروبي Pseudomonas spp. از باکتري هاي آزادکننده پتاسيم شامل S 6-6، S 10-3، S 14-3، S 19-1 و S 21-1 بر بهبود رشد و افزايش جذب پتاسيم توسط گياه گوجه فرنگي در دو خاک با پتاسيم قابل استفاده کمتر از mg/kg 200 و خاک با پتاسيم قابل استفاده بيشتر از mg/kg 400 در حضور ريزجانداران بومي خاک بررسي شد. در اين تحقيق دو خاک مختلف با ميزان پتاسيم قابل استفاده کمتر از 200 ميلي گرم بر کيلوگرم (خاک خلعت پوشان) و بيش از 400 ميلي گرم بر کيلوگرم (خاک کندوان) مورد استفاده قرار گرفت. همه جدايه هاي باکتريايي مورد استفاده در اين پژوهش (S6-6، S10-3، S14-3، S19-1 و S21-1) متعلق به جنس سودوموناس بودند و توانايي آنها به عنوان باکتريهاي آزادکننده پتاسيم مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت استفاده باکتريها به عنوان زادمايه باکتريايي، ابتدا کشت تازه اي از آنها در محيط نوترينت براث تهيه شد و براي تلقيح کشت گياه مورد استفاده قرار گرفت. براي تلقيح هر گلدان از 10 ميلي ليتر زادمايه باکتريايي استفاده شد. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي در دو خاک با مشخصات فوق با حضور 5 جدايه باکتري و يک تيمار شاهد (بدون تلقيح ميکروبي) با در نظر گرفتن سه تکرار به انجام رسيد. بذرهاي گوجه فرنگي با زادمايه باکتريايي آغشته شد و کشت در خاک غيراستريل در حضور ريزجانداران بومي خاک انجام پذيرفت. آزمايش تا ابتداي فاز زايشي پيش رفت و پارامترهاي رشدي و تغذيه اي گياه (نظير شاخص کلروفيل، وزن تر و خشک بخش هوايي و ريشه، مقادير عناصر فسفر و پتاسيم) اندازه گيري شد. آناليز داده ها با نرم افزار SPSS صورت پذيرفت و مقايسات ميانگين به روش دانکن انجام شد. نتايج در خاک با پتاسيم قابل استفاده کمتر از mg/kg 200 نشان داد که شاخص کلروفيل، وزن خشک اندام هوايي و ريشه، جذب پتاسيم و فسفر در اندام هوايي و ريشه متاثر از جدايه هاي باکتريايي بوده است. مقايسه ميانگين نشان داد جدايه S 21-1 بيشترين شاخص کلروفيل، وزن خشک اندام هوايي، جذب پتاسيم و فسفر اندام هوايي را داشت که به ترتيب باعث افزايش 23.7، 12، 22.20 و 41 درصد نسبت به شاهد شد. جدايه S 14-3 بيشترين وزن خشک ريشه، جذب پتاسيم و فسفر ريشه را داشت و به ترتيب باعث افزايش 36.6، 24.88 و 32.7 درصد نسبت به شاهد شد. اثرات باکتري بر ويژگي هاي اندازه گيري شده در خاک با پتاسيم قابل استفاده بيشتر از mg/kg 400 معني دار نشد. اما مقايسه ميانگين نشان داد بيشترين مقدار شاخص کلروفيل متعلق به جدايه S21-1 بود که نسبت به شاهد 14.11 درصد افزايش نشان داد و دو جدايه S14-3 و S21-1 بيشترين جذب پتاسيم و فسفر اندام هوايي را داشتند که به طور متوسط نسبت به شاهد 7 درصد افزايش نشان دادند، هر چند اين اختلافات معني دار نبود. در اين آزمايشات، جدايه هاي S21-1 و S14-3 نسبت به ساير جدايه ها برتر شناخته شدند. اين آزمايش مشخص ساخت که اثربخشي باکتريهاي آزادکننده پتاسيم متاثر از پتاسيم قابل استفاده خاک مي باشد و هر چه ميزان پتاسيم قابل استفاده در خاک کمتر باشد مي توان انتظار داشت که اثربخشي اين باکتريها افزايش يابد. تحقيقات در زمينه جداسازي باکتريهاي آزادکننده پتاسيم بايستي ادامه داشته باشد و بايستي جدايه هاي باکتري در شرايط مختلف محيطي و در خاک هاي متفاوت مورد آزمايش قرار گيرند، تا با آزمايشاتي از اين دست بتوان سويه هاي کارآمد را براي استفاده در عرضه کشاورزي معرفي نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دیلمی راد، م.، و ساریخانی، م.، و اوستان، ش. (1396). اثر تلقیح سودوموناس های آزادکننده پتاسیم بر رشد و جذب پتاسیم گوجه فرنگی در دو خاک با مقادیر مختلف پتاسیم در دسترس. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 31(4 ), 1159-1170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314006Vancouver : کپی

دیلمی راد معصومه، ساریخانی محمدرضا، اوستان شاهین. اثر تلقیح سودوموناس های آزادکننده پتاسیم بر رشد و جذب پتاسیم گوجه فرنگی در دو خاک با مقادیر مختلف پتاسیم در دسترس. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1396 [cited 2021October27];31(4 ):1159-1170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314006IEEE : کپی

دیلمی راد، م.، ساریخانی، م.، اوستان، ش.، 1396. اثر تلقیح سودوموناس های آزادکننده پتاسیم بر رشد و جذب پتاسیم گوجه فرنگی در دو خاک با مقادیر مختلف پتاسیم در دسترس. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 31(4 ), pp.1159-1170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314006. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی