برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  8 , شماره  30 ; از صفحه 81 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي زمين شيميايي و کاني شناسي دايک هاي همراه با کاني سازي مس در جنوب خاوري اردستان (شمال خاوري اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

منطقه بررسي شده اردستان در شمال خاوري اصفهان و در حاشيه بيروني کمان آتشفشاني اروميه - دختر جاي دارد. در اين منطقه، کانه زايي مس همراه با دايک هاست و کانه زايي به صورت سولفيدي (کالکوسيت، کالکوپيريت و بورنيت) و اکسيدي (مالاکيت و آزوريت) است. بررسي هاي صحرايي، سنگ نگاري و زمين شيميايي در اين منطقه، دو گروه دايک گوناگون را نشان مي دهد. دايک هاي گروه اول روند شمال باختري - جنوب خاوري دارند و از گابرو دانه ريز ساخته شده اند. دايک هاي گروه دوم روند کمابيش خاوري - باختري دارند و از جنس گابرو و پيروکسن ديوريت هستند. از ديدگاه زمين شيميايي، دايک ها داراي SiO2 از 45.8 تا 52.8 درصد وزني،MgO  با ميانگين 6.9 درصد وزني، Na2O+K2O با 5.6 درصد وزني و نسبت Al2O3/TiO2 برابر 16.8 معرفي مي شوند. همه دايک ها، داراي سرشت آلکالن بوده و به مفهوم وسيع تر، با محيط زمين ساختي پشت کمان همراه با تحولات شيميايي در خاستگاه ماگما وابسته هستند. دايک هاي گروه دوم در برابر دايک هاي گروه اول، از عنصرهاي Ba، Sr، Rb، K، Zr، Nb، Ti،Cr و Ni غني شدگي نشان مي دهند. دايک هاي گروه اول از يک گوشته تغييريافته فرورونده در مرحله کمان نابالغ پديد آمده اند و دايک هاي گروه دوم داراي خاستگاه گوشته آستنوسفري غني شده در مرحله کمان عادي هستند. همبستگي اندکي ميان عنصر مس با عنصرهاي فرار در ترکيب دايک ها ديده مي شود. به طور کلي، نيروهاي زمين ساختي مشابه عامل کنترلي مهمي در پيدايش دايک هاي گروه دوم (خاوري - باختري) به همراه کاني سازي هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: