برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  19 , شماره  3 ; از صفحه 125 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي زنان باردار بر اساس هرم غذايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رژيم غذايي ناکافي در دوران بارداري ميتواند باعث کمبودهاي مختلف تغذيه اي شود. يک رژيم غذايي متعادل به حفظ سلامت در سراسر بارداري کمک خواهد کرد. مطالعه حاضر با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهري دانشکده علوم پزشکي ساوه انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي- تحليلي در سال 1394 روي 260 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهري دانشکده علوم پزشکي ساوه انجام گرفت. نمونه ها با روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه چندقسمتي اطلاعات دموگرافيک، آگاهي و نگرش و بسامد تغذيه اي بود. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS-18 و آزمون هاي کاي اسکوئر، تي مستقل و آنوا تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: دامنه سني زنان مورد مطالعه 40-19 سال با ميانگين سن حاملگي
5.5±2.4 ماه بود. 26 درصد از نمونه ها آگاهي خوب، 46 درصد آگاهي متوسط و 28 درصد آگاهي ضعيف در مورد تغذيه دوران بارداري داشتند. نگرش 35 درصد از نمونه ها، ضعيف، 41 درصد متوسط و 24 درصد خوب بود. 64 درصد از مادران باردار مصرف کم نان و غلات، 75 درصد مصرف کم گوشت و حبوبات، 68 درصد مصرف کم شير و لبنيات و 38 درصد مصرف کم ميوه و سبزيجات داشتند. همچنين بين عملکرد تغذيه اي با وضعيت اشتغال و سواد ارتباط معني داري ديده شد(p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از مطالعه، حمايت و آموزش تغذيه اي به منظور بهبود آگاهي، نگرش و تغذيه زنان باردار ضروري است. همچنين تاکيد در مورد اهميت تغذيه صحيح از طريق اتخاذ سياست مناسب براي ارتقاي آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي زنان باردار توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی