برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  31 , شماره  3 ب ; از صفحه 455 تا صفحه 468 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر توسعه سامانه هاي نوين آبياري از ديدگاه کارشناسان جهاد کشاورزي استان هاي تهران و البرز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

کمبود آب يکي از عوامل اصلي محدود کننده توسعه فعاليت هاي کشاورزي به شمار مي رود. اين امر سبب شده است تا مديريت مزرعه و بهره وري از آب زراعي، نيازمند مشارکت هر چه بيشتر کشاورزان در اين زمينه باشد، از اين رو هدف از انجام اين تحقيق، تحليل موانع و تسهيل کننده هاي موثر بر توسعه سامانه هاي نوين آبياري مي باشد. جامعه آماري مورد نظر شامل 70 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزي بود که با استفاده از سرشماري، مورد تحليل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقيق جمع آوري گرديد و به منظور تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده، از نرم-افزارهاي SPSS و Lisrel استفاده شد. براي تعيين پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از نرم افزار R ضريب آلفاي ترتيبي محاسبه و مقدار آن براي بخش هاي مختلف پرسشنامه 91 درصد به دست آمد که نشان از قابليت اعتماد داده ها در شرايط مشابه دارد. در اين تحقيق، به منظور شناسايي موانع و تسهيل کننده هاي تاثير گذار بر توسعه سامانه هاي نوين آبياري، از تحليل عاملي استفاده شد. نتايج تجزيه و تحليل در قسمت موانع توسعه، منجر به شناسايي پنج مانع تاثيرگذار بر توسعه سيستم هاي نوين آبياري از سوي کشاورزان گرديد. اين موانع عبارت بودند از آگاهي کشاورزان، مشکلات فني، هزينه هاي اجرايي، سياستگذاري هاي دولتي و رضايت کشاورزان پيشرو. اين عامل ها به طور کلي 72 درصد از موانع توسعه سامانه هاي نوين آبياري را تحت کنترل خود داشتند. تسهيل کننده هاي شناسايي شده هم عبارت بودند از دانش فني کشاورزان، وضوح مزاياي نسبي و نظارت و همکاري سازمان ها. اين عامل ها نيز در کل، توانايي تبيين حدود 40 درصد از واريانس مجموع عوامل تاثير گذار بر توسعه سامانه هاي نوين آبياري را بر عهده داشتند. همچنين به منظور تعيين روابط مستقيم و غير مستقيم بين موانع و تسهيل کننده هاي شناخته شده، از مدل سازي معادلات ساختاري استفاده گرديد. نتايج اين بخش مشخص نمود که آگاهي کشاورزان (0.87 =b)، هزينه هاي اجرايي (0.67 = b) و رضايت کشاورزان پيشرو (0.54 = b) بر توسعه سامانه هاي نوين آبياري تاثير مستقيم دارد.همچنين ديگر نتايج تحقيق نشان داد که روابط غير مستقيم و ضعيفي بين هزينه هاي اجرايي، رضايت کشاورزان و آگاهي کشاورزان در راستاي توسعه سيستم هاي نوين آبياري برقرار است. مطابق ديگر نتايج به دست آمده، هيچ کدام از تسهيل کننده هاي شناسايي شده، تاثير معني داري بر توسعه سامانه هاي نوين آبياري توسط کشاورزان نداشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

محمدی، ع.، و علیپور، ح. (1396). عوامل موثر بر توسعه سامانه های نوین آبیاری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان های تهران و البرز. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), 31(3 ب ), 455-468. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311180Vancouver : کپی

محمدی علی اکبر، علیپور حسن. عوامل موثر بر توسعه سامانه های نوین آبیاری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان های تهران و البرز. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب). 1396 [cited 2021April18];31(3 ب ):455-468. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311180IEEE : کپی

محمدی، ع.، علیپور، ح.، 1396. عوامل موثر بر توسعه سامانه های نوین آبیاری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان های تهران و البرز. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), [online] 31(3 ب ), pp.455-468. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311180>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 285 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی