برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  31 , شماره  2 (ب) ; از صفحه 151 تا صفحه 162 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مديريت هاي مختلف آبياري بر خصوصيات رويشي، عملکرد و ميزان قند چغندرقند در استان لرستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زابل، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي اثرات مديريت آبياري روي خصوصيات رويشي، عملکرد و ميزان قند چغندرقند (رقم منوژرم) و تعيين کارايي مصرف آب بود. آزمايش در منطقه الشتر واقع در استان لرستان در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي طي دو سال زراعي 1393 و 1394 انجام شد. در اين تحقيق شش تيمار آبياري شامل آبياري کامل (رساندن رطوبت خاک در هر آبياري به حد ظرفيت مزرعه) به عنوان تيمار شاهد (T1)، رساندن رطوبت خاک در هر آبياري به حد ظرفيت مزرعه و حذف آبياري آخر (T2)، آبياري گياه به ميزان 10 درصد بيشتر از تيمار شاهد (T3)، آبياري گياه به ميزان10 درصد کمتر از تيمار شاهد (T4)، آبياري گياه به ميزان 20 درصد کمتر از تيمار شاهد (T5) و آبياري گياه به ميزان 30 درصد کمتر از تيمار شاهد (T6) اعمال گرديد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تيمارهاي مختلف آبياري بر صفات شاخص سطح برگ، وزن خشک ريشه، زيست توده، عملکرد ريشه، درصد قند، عملکرد قند و کارايي مصرف آب قند در سطح احتمال يک درصد و بر روي صفت وزن خشک برگ و کارايي مصرف آب ريشه در سطح احتمال پنج درصد معني دار گرديد. بين تيمارهاي T2، T3 و T4 تفاوت معني داري از نظر خصوصيات رويشي، عملکرد ريشه، وزن خشک ريشه گياه و عملکرد قند وجود نداشت ولي اين تيمارها خصوصيات ياد شده را به طور معني داري نسبت به تيمارهاي T5 و T6 افزايش دادند. هم چنين با توجه به اينکه، بيشترين مقدار کارايي مصرف آب بر اساس توليد ريشه و کارايي مصرف آب بر اساس توليد قند در تيمارهاي T2 و T4 به دست آمد، بنابراين براي صرفه جويي در مصرف آب و جلوگيري از هدر رفت آن در زراعت چغندرقند در استان لرستان، حذف آبياري آخر يا کاهش ميزان آب در هر آبياري تا 10 درصد توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی