برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  9 , شماره  31 ; از صفحه 59 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

ترکيب کاربري ها و سنجش اثرات آن در پايداري محله مبنا (موردشناسي: محله ولنجک و دروس- شهر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: گوناگوني و تنوع کاربري ها از جمله عناصر کليدي برنامه ريزي شهري معاصر به شمار مي آيد که به سبب مزاياي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي آن از سوي الگوواره هاي نوين شهرسازي مورد استقبال و تاکيد فراوان قرار گرفته است هدف اصلي اين پژوهش، مقايسه سطح پايداري محله اي شهري در دو محله برنامه ريزي شده (محله ولنجک و محله دروس) شهر تهران و جايگاه گوناگوني کاربري ها بر بهبود پايداري در دو محله مورد آزمون قرار گرفته است.
روش پژوهش: در اين پژوهش، با تاکيد بر بعد شاخص هاي کيفي، ميزان شاخص هاي پايداري دو محله انتخاب شده ارزيابي مي شود. مدل نظري ارائه شده، بر اساس چارچوب پايداري محله اي بنا شده است. به همين منظور، پرسشنامه اي با 30 سوال تدوين شد و پايداري محله اي، بر اساس طيف پنج گزينه اي ليکرت توسط ساکنان ارزيابي شد. ميزان آزمون آلفاي کرونباخ (0.89) نيز روايي سوالات پرسشنامه را تا حد زيادي تاييد مي کند.
يافته ها: اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه، به روش تحليل رگرسيون چندمتغيره، آزمون تي و آزمون همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد. فرضيه پژوهش مبني بر مطلوب تربودن پايداري در محله دروس رد شد و ميانگين امتياز پايداري محله ولنجک با ميانگين 81.3 و محله دروس با ميانگين 52.4 ميزان تفاوت پايداري دو محله را نمايان ساخت. در بررسي ساير فرضيه ها، معناداري تاثير عامل گوناگوني کاربري ها بر پايداري محله اي، نيز رد شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که سطح پايين تنوع و تعدد کاربري ها در محله ولنجک نسبت به محله دروس ضمن افزايش ميزان رضايت خاطر شهروندان، آرامش محله اي بوده و در مقابل تنوع کاربري در محله دروس منجر به فزوني تراکم و جذب ترافيک گرديده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد اگرچه گوناگوني کاربري ها در کوتاه مدت دسترسي محلي را افزايش مي دهد اما در بلندمدت منجر به جذب سفرهاي ترافيکي، ورود افراد غريبه به محله و ازبين رفتن محرميت، بالارفتن تراکم ساختماني و افزايش جمعيت شده و به مرور سطح پايداري محله اي رو به تنزل مي گرايد. از اين حيث ضروري است در تدوين ضوابط طرح تفصيلي به اين مساله توجه ويژه اي صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی