نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  19 , شماره  1 ; از صفحه 4 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه رشد جنبه محتوايي مهارت تعريف واژه در دانش آموزان 7 تا 12 ساله فارسي زبان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه گفتار درمانی
 
چکیده: 
هدف زبان از سه جزء محتوا، فرم و کاربرد تشکيل شده است که حيطه معناشناختي در زيرمجموعه محتوايي قرار مي گيرد. در دانش معنايي به اطلاعاتي در زمينه ارتباط هر واژه با ديگر واژه هاي موجود در آن مقوله و مقوله هاي ديگر نيازمنديم. يکي از اجزاي اصلي حيطه معناشناختي، دانش واژگان است که بسياري از ارتباطات واژگاني ازجمله بازنمايي و سازماندهي آن ها در اين شبکه شکل مي گيرد. يکي از مفاهيم مهم در حوزه واژگان، سازماندهي ذهني، ارتباطات و چگونگي شکل گيري موقعيت هر يک از واژگان در اين شبکه است. يکي از تکاليفي که به سازماندهي واژگان و معناي آن ها در شبکه خزانه واژگاني کمک مي کند تکليف تعريف واژه است. تعريف واژه مهارتي است که به جنبه هاي مختلفي از رشد زباني، فرازباني، سواد و موفقيت هاي تحصيلي مربوط است. از تکليف تعريف واژه براي بررسي سازماندهي مقوله هاي معنايي در واژگان ذهني استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي انواع تعريف کردن و نحوه رشد آن در کودکان طبيعي 7 تا 12 ساله بود که به مدرسه مي رفتند.روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي است. جامعه آماري شامل دانش آموزان طبيعي مقطع دوم تا ششم ابتدايي، از مناطق 1، 7 و 17 شهر تهران بودند. نمونه ها شامل 150 دانش آموز بودند که با روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. مهارت تعريف واژه با تکليف تعريف واژه بررسي شد. در اين تکليف از دانش آموزان شرکت کننده تقاضا شد تا تعاريف خود را از واژگان بيان کنند. درنهايت تمام پاسخ ها و تعاريف، جمع آوري و بر اساس محتوا نمره دهي شد. پايايي تکليف تعريف واژه به روش همبستگي نمرات دو ارزشيابي مستقل و روايي آن به صورت محتوايي بررسي شد. تحليل آماري داده هاي زباني حاصل از پژوهش با آزمون هاي تي مستقل، تحليل واريانس و توکي، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.يافته ها يافته هاي حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که با افزايش مقطع تحصيلي و سن دانش آموزان، روند رشد تعريف اسامي از طبقه پاسخ هاي عيني و عملکردي، به سمت طبقه پاسخ هاي ترکيبي نوع دوم پيش رفت و ميزان استفاده از اصطلاحات سرطبقه، افزايش يافت. در واقع ميانگين امتياز جنبه محتوايي تعريف واژه، افزايش معني داري داشت (P<0.001). همچنين عملکرد دختران در پاسخ هاي محتوايي بهتر از پسران بود و نمرات بالاتري کسب کردند.نتيجه گيري نتايج نشان داد با افزايش مقطع تحصيلي و سن دانش آموزان، کيفيت پاسخ هاي محتوايي به دست آمده از بخش محتوايي واژگان افزايش مي يابد. در واقع، مفاهيم در شبکه معنايي و خزانه واژگان، به صورت سلسله مراتبي و شبکه اي از ارتباطات پيچيده سازماندهي مي شود. همچنين با توجه به طبقه، پاسخ ها از مبتدي به پيشرفته و تعاريف از پاسخ هاي عيني و عملکردي به سمت تعاريف ترکيبي نوع دوم و رسمي تر پيشرفت مي کند. در نهايت گفتاردرمان ها مي توانند با توجه به نتايج به دست آمده از تکليف تعريف واژه در محيط هاي آموزشي و باليني استفاده کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مطلوبی، ش.، و ظریفیان، ط.، و سیماشیرازی، ط.، و بخشی، ع. (1397). بررسی و مقایسه رشد جنبه محتوایی مهارت تعریف واژه در دانش آموزان 7 تا 12 ساله فارسی زبان. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), 19(1), 4-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308533Vancouver : کپی

مطلوبی شیما، ظریفیان طلیعه، سیماشیرازی طاهره، بخشی عنایت اله. بررسی و مقایسه رشد جنبه محتوایی مهارت تعریف واژه در دانش آموزان 7 تا 12 ساله فارسی زبان. آرشیو توانبخشی (توانبخشی). 1397 [cited 2022May22];19(1):4-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308533IEEE : کپی

مطلوبی، ش.، ظریفیان، ط.، سیماشیرازی، ط.، بخشی، ع.، 1397. بررسی و مقایسه رشد جنبه محتوایی مهارت تعریف واژه در دانش آموزان 7 تا 12 ساله فارسی زبان. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), [online] 19(1), pp.4-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308533. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی