برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سبک زندگي اسلامي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سلامت روان به عنوان يکي از دو رکن سلامتي، لازمه يک زندگي مفيد، موثر و رضايت بخش است. با توجه به نقش برجسته و منحصربه فرد دانشجويان به عنوان مديران و آينده سازان هر جامعه، تامين سلامت روان آنها و نيز شناسايي و حذف عوامل منفي موثر بر سلامت روان آن ها ضروري است، بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط سبک زندگي اسلامي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه بيرجند انجام گرديد.
مواد و روش ها: جامعه آماري پژوهش حاضر، کليه دانشجويان دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي 1393-1392 بود. بدين منظور 300 نفر از دانشجويان (150 نفر دختر، 150 نفر پسر) به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي، انتخاب گرديدند. براي جمعآوري اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (Goldberg) و پرسشنامه سبک زندگي اسلامي کاوياني (فرم کوتاه) استفاده شد. نتايج با کمک نرم افزار SPSS، از طريق محاسبه ضريب همبستگي پيرسون، آزمون رگرسيون خطي چندگانه و آزمون دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش، بين سبک زندگي اسلامي و سلامت روان با ضريب همبستگي 0.24در سطح 0.05 (p<0.05) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج نشان مي دهد که 6 درصد از واريانس متغير سلامت روان، ناشي از سبک زندگي اسلامي است. سبک زندگي اسلامي بر سلامت روان تاثير مثبت و معناداري در گروه دختران داشت (p<0.05)، اما در گروه پسران، رابطه معناداري وجود نداشت (p<0.05). نتايج حاصل از اجراي آزمون دقيق فيشر نشان مي دهد که با 95 درصد اطمينان، سلامت روان در گروه دختران رابطه قوي تري با سبک زندگي اسلامي نسبت به گروه پسران دارد (z>1.96).
استنتاج: بين سبک زندگي اسلامي و سلامت روان پسران و دختران، تفاوت معناداري وجود دارد، بهطوري که سلامت روان در گروه دختران رابطه قوي تري با سبک زندگي اسلامي نسبت به گروه پسران دارد. اين موضوع نشان مي دهد که ممکن است مشخصه هاي اجتماعي و جمعيتي نقش مهم تري از موضوع جنسيت در سلامت روان ايفا کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 327
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی