برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 111 تا صفحه 116 .
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي مواجهه شغلي کارگران با فرمالدئيد در کارگاه هاي سازنده ظروف ملاميني منتخب از شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: رزين ملامين فرمالدئيد با کاربردهاي بسياري در صنعت و ازجمله در صنايع توليد ظروف ملامين مطرح مي باشد. اين رزين در صنايع ملامين سازي تحت فشار و دما فرمالدئيد توليد مي نمايد. با توجه به خطراتي که تماس با فرمالدئيد در سلامت انسان ها ايجاد مي نمايد مطالعه حاضر باهدف ارزشيابي مواجهه شغلي کارگران با فرمالدئيد و ارزيابي خطر کمي جهت توجيه اقدامات کنترلي، انجام گرديد. روش بررسي: اين مطالعه توصيفي و مقطعي، بر روي 54 نفر از کارگران 4 کارگاه ملامين سازي شهر تهران (A، B، C، D) انجام شد. براي تعيين غلظت فرمالدئيد در هواي تنفسي، ميزان مواجهه تنفسي کارگران بر اساس روش 3500 موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي آمريکا ارزيابي شد. پارامترهاي شرايط جوي هوا شامل دما، فشار، سرعت جريان و رطوبت نسبي همزمان با نمونه برداري اندازه گيري گرديد. ارزيابي خطر کمي با کمک اطلاعات ريسک تجمعي از سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا انجام شد. تجزيه وتحليل يافته ها با نرم افزار آماري SPSS انجام گرفت. يافته ها: ميزان ميانگين مواجهه شغلي با فرمالدئيد در کارگران چهار کارگاه A، B، C و D به ترتيب برابر 033/0± 094/0، 028/0± 091/0، 015/0± 048/0 و 049/0± 121/0 برحسب پي پي ام بود. مواجهه شغلي ارتباط معني دار و مثبتي را با دما P=0/035)) نشان داد. نتايج نشان داد بيشترين مواجهه با فرمالدئيد در کارگاه هاي مختلف مربوط به پرس کاران و سپس سنگ زنان مي باشد. بررسي ها مشخص کرد که ميزان خطر بروز سرطان در مواجهه شغلي با فرمالدئيد با استفاده از يافته هاي اطلاعات ريسک تجمعي در بين چهار کارگاه ملامين سازي ازلحاظ آماري معني دار بود (200/0=P). نتيجه گيري: مواجهه شغلي در تمامي کارگاه ها بيشتر از حد آستانه تماس شغلي وزن يافته زماني (016/0 پي پي ام) پيشنهادشده توسط موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي آمريکا و کمتر از حد آستانه تماس وزن يافته زماني (75/0 پي پي ام) پيشنهادشده توسط سازمان ايمني و بهداشت شغلي امريکا بود. نتايج ارزيابي مواجهه شغلي با فرمالدئيد قابل قياس با مطالعات سال هاي گذشته مي باشد. پايش شغلي و ارزيابي خطر در اين مطالعه مخاطرات شغلي در کارگران را يادآور مي نمايد. ازاين رو بررسي و کنترل شرايط محيط براي مديريت خطر در سال هاي متوالي در کارگاه هاي يادشده توصيه مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مزینانی، م.، و وهابی شکرلو، م.، و خداکریم، س.، و خیری، ه.، و موسوی مهربان، ع.، و زنده دل، ر. (1394). ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران با فرمالدئید در کارگاه های سازنده ظروف ملامینی منتخب از شهر تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(2 ), 111-116. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307290Vancouver : کپی

مزینانی محمد، وهابی شکرلو معصومه، خداکریم سهیلا، خیری هما، موسوی مهربان علی اصغر، زنده دل رضوان. ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران با فرمالدئید در کارگاه های سازنده ظروف ملامینی منتخب از شهر تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 1394 [cited 2021April22];3(2 ):111-116. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307290IEEE : کپی

مزینانی، م.، وهابی شکرلو، م.، خداکریم، س.، خیری، ه.، موسوی مهربان، ع.، زنده دل، ر.، 1394. ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران با فرمالدئید در کارگاه های سازنده ظروف ملامینی منتخب از شهر تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [online] 3(2 ), pp.111-116. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307290. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی