برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 151 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات مکاني پراکنش سرب و کادميوم با استفاده از تکنيک هاي زمين آمار و GIS (مطالعه موردي: اراضي اطراف مجتمع فولاد مبارکه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: افزايش جمعيت و در نتيجه افزايش روزافزون نيازهاي بشري منجر به گسترش روزبه روز صنايع شده و مديريت نادرست بخش هاي صنعتي منجر به آلودگي هر چه بيشتر اراضي و در نتيجه آسيب هاي جبران ناپذير به طبيعت و موجودات زنده مي گردد. لذا بررسي نقش مراکز صنعتي در آلودگي خاک يکي از مهم ترين اقدامات در زمينه کنترل آلودگي ها است.
روش بررسي: مجتمع صنعتي فولاد مبارکه نيز از اين امر مستثنا نبوده، بدين منظور اراضي اطراف مجتمع فولاد مبارکه اصفهان انتخاب و در يک شبکه منظم
km 2 در يک بافرkm 10 اقدام به نمونه برداري از خاک سطحي گرديد. تعداد 49 نمونه از نقاط مختلف برداشت شد. پارامترهاي خاک از جمله بافت، اسيديته و شوري اندازه گيري شد و همچنين ميزان فلزات سنگين سرب و کادميوم نيز با استفاده از دستگاه جذب اتمي شعله اندازه گيري گرديد.
يافته ها: آناليز داده ها در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (
GIS) و با استفاده از تکنيک هاي زمين آماري نشان داد که داده ها نرمال هستند و با توجه به ميزان RMS (( Root mean square کمتر مدل کروي مدلي مناسب براي بررسي تغييرات مکاني سرب و کادميوم است. بيشترين و کمترين ميزان غلظت سرب به ترتيبmg/kg 50.88 وmg/kg 26.71 و براي کادميوم نيزmg/kg 6 وmg/kg 1.26 بوده است. نتايج همچنين گوياي آن است که بين غلظت عناصر مذکور و ويژگي هاي خاک ارتباط معني داري وجود ندارد (P-value>0.05)، اما بين غلظت دو عنصر با يکديگر ارتباط معني داري ديده شد (P-value<0.001) همچنين نتايج تحقيق حاضر نشان دهنده آن است که جهت باد غالب نقش مهمي در پراکنش سرب و کادميوم در منطقه مورد مطالعه داشته است.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده نقش مجتمع صنعتي در آلودگي محيط را نشان مي دهد. چرا که کانون اصلي سرب در شرق و جنوب غربي کارخانه فولاد مبارکه و براي کادميوم نيز در شرق و غرب کارخانه بوده است. لذا انجام اقدامات مديريتي و پايش دقيق تر جهت حفاظت از محيط زيست در صنعت مذکور الزامي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی