برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1396 , دوره  7 , شماره  13 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري و سازگاري اجتماعي، عاطفي دانش آموزان داراي اختلالات هيجاني و رفتاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هوش هيجاني مجموعه اي از قابليت هاي غيرشناختي است که توانايي فرد را در سازگاري با مقتضيات محيطي و فشارهاي حاصله افزايش مي دهد، لذا هدف اصلي پژوهش حاضر، تاثير آموزش هوش هيجاني بر سازگاري و پرخاشگري دانش آموزان پسر با اختلالات هيجاني و رفتاري شهرستان دزفول بود.
روش بررسي: پژوهش از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي دانش آموزان پسر بين سنين 11 تا 14 ساله بود که به مرکز درماني شفاي دزفول مراجعه کرده بودند. از بين آن ها تعداد 32 نفر (16نفر گروه کنترل و 16 نفر گروه آزمايش) به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي مقياس سازگاري دانش آموزان دبيرستاني، و آزمون پرخاشگري استفاده شد. ابتدا از هر دو گروه پيش آزمون گرفته شد سپس گروه آزمايش به مدت 16 جلسه 90 دقيقه اي تحت آموزش قرار گرفتند.
يافته ها: داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تحليل کواريانس چندمتغيره و يک متغيره تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که آموزش هوش هيجاني باعث افزايش سازگاري (
p<0.001) و نيز کاهش پرخاشگري (p=0.003) در دانش آموزان داراي اختلالات هيجاني و رفتاري ميشود.
نتيجه گيري: با استفاده از آموزش هوش هيجاني به دانش آموزاني که داراي اختلال هيجاني، رفتاري هستند مي توان سازگاري آن ها را افزايش، پرخاشگري آن ها را کاهش داد و در نهايت موجب افزايش کيفيت زندگي آن ها در تعامل با خانواده و اجتماع شد. در واقع اين پژوهش هماهنگ با پژوهش هايي است که نشان مي دهد، هوش هيجاني عاملي تاثير گذار و تعيين کننده در موقعيت هاي زندگي واقعي مانند موفقيت در مدرسه و تحصيل، موفقيت در شغل و روابط بين شخصي است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 601
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی