برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1396 , دوره  30 , شماره  106 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

نقش فرسودگي شغلي، حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي در پيش بيني کيفيت زندگي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی بالینی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف : کيفيت زندگي مطلوب تنها با نداشتن بيماري تعيين نمي شود، بلکه به شرايط روانشناختي ديگري مانند فرسودگي شغلي، حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي نيز وابسته است. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش فرسودگي شغلي، حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي در پيش بيني کيفيت زندگي پرستاران انجام شد.
روش بررسي : مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي همبستگي بود. جامعه آماري همه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي شهر تهران در سال 1394 بودند. 400 پرستار به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، انتخاب شدند. پرسشنامه هاي فرسودگي شغلي
Maslach & Jackson، حمايت اجتماعي ادراک شده Zimet و همکارانش، سرسختي روانشناختي Kobasa و کيفيت زندگي World Health Organization ابزار هاي مورد استفاده در مطالعه بودند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه با مدل همزمان و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد فرسودگي شغلي با کيفيت زندگي پرستاران رابطه معکوس و معني دار (
r=0.39) و حمايت اجتماعي ادراک شده (r=0.61) و سرسختي روانشناختي (r=0.45) رابطه مثبت و معني داري (P<0.01) با کيفيت زندگي پرستاران داشتند. در مدل پيش بين فرسودگي شغلي، حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي توانستند 59.3 درصد از تغييرات کيفيت زندگي پرستاران را پيش بيني کنند (R2=0.593).
نتيجه گيري کلي : متغيرهاي فرسودگي شغلي، حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي نقش موثري در پيش بيني کيفيت زندگي پرستاران داشتند. از اين رو پيشنهاد مي شود مشاوران، درمانگران و برنامه ريزان به نشانه هاي متغيرهاي مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه هايي براي بهبود کيفيت زندگي پرستاران طراحي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 273
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی