برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  9 , شماره  34 ; از صفحه 97 تا صفحه 109 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مقادير پليمرسوپرجاذب و کم آبياري بر عملکرد و برخي ويژگي هاي بيوشيميايي ذرت دانه اي (.Zea mays L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر پليمرسوپرجاذب بر عملکرد و برخي ويژگي هاي بيوشيميايي ذرت تحت شرايط کم آبياري، اين آزمايش به صورت کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح آماريبلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه اي واقع در شهرستان انديمشک در سال زراعي 95-1394 اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل کم آبياري در سه سطح آبياري کامل جويچه ها (شاهد)، آبياري جويچه ها به صورت يک در ميان ثابت، آبياري جويچه ها به صورت يک در ميان متغير به عنوان فاکتور اصلي و پليمر سوپرجاذب در سه سطح شامل عدم مصرف سوپرجاذب (شاهد)، 100 کيلوگرم در هکتار سوپرجاذب و 200 کيلوگرم در هکتار سوپرجاذب به عنوان فاکتور فرعي اجرا شد. نتايج نشان داد که کم آبياري اثر معني داري در افزايش عملکرد، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، پرولين و ميزان کلروفيل a و b داشت. همچنين کاربرد سوپرجاذب باعث افزايش معني دار عملکرد دانه، اجزاي عملکرد دانه، ميزان کلروفيل a و b و کاهش ميزان پرولين شد. در بررسي اثر برهم کنش کم آبياري و سوپرجاذب، تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه در سطح احتمال يک درصد معني دار شد. بيش ترين عملکرد دانه با ميانگين 6.6 تن در هکتار مربوط به تيمار آبياري کامل و 200 کيلوگرم در هکتار سوپرجاذب بود که با تيمار آبياري جويچه ها به صورت يک در ميان متغير در شرايط 100 و 200 کيلوگرم در هکتار سوپرجاذب به ترتيب با 6.1 و 6.5 تن در هکتار اختلاف معني داري نداشت. کم ترين عملکرد دانه در تيمار آبياري يک در ميان ثابت در شرايط عدم استفاده از سوپرجاذب با 4.6 تن در هکتار به دست آمد. به طور کلي نتايج نشان داد که پليمرهاي سوپرجاذب، اثر مثبت و معني داري بر پارامترهاي عملکردي به دليل در اختيار قرار دادن آب و مواد غذايي در دو شرايط آبياري کامل و کم آبياري دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی