برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  24 , شماره  2 ; از صفحه 289 تا صفحه 302 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان بهبودي شاخص هاي فيزيکي و شيميايي خاک در سال هاي پس از آتش سوزي در جنگل هاي شاخه زاد بلوط زاگرس در استان کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه رازی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آتش سوزي مهم ترين عامل تخريب در اکوسيستم هاي جنگلي به شمار مي رود که مي تواند دگرگوني هايي را در ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک در کوتاه مدت و بلند مدت ايجاد نمايد. دگرگوني اين ويژگي ها در خاک پس از آتش سوزي ممکن است پيامدهاي منفي بر اکوسيستم جنگل حتي در بلند مدت داشته باشد. از آنجا که فراواني رخدادهاي آتش سوزي در جنگل-هاي زاگرس در سال هاي اخير رو به افزايش بوده است، شناسايي اثرات بلند مدت و کوتاه مدت آتش سوزي بر ويژگي هاي خاک اين جنگل ها به منظور جلوگيري از تخريب خاک بسيار ضروري مي باشد. بنابراين در اين پژوهش پاسخ کوتاه مدت و بلند مدت برخي از ويژگي هاي مهم فيزيکي و شيميايي خاک به آتش سوزي در جنگل هاي زاگرس بررسي شد تا زمان بهبودي تغييرات هريک از اين ويژگي ها پس از آتش سوزي تعيين شود.
مواد و روش ها: براي بررسي زمان بهبودي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک پس از آتش سوزي، 3 منطقه در يک رويشگاه با فاصله حدود 1 کيلومتر با زمان هاي مختلف آتش سوزي شامل 1 سال، 3 سال و 10 سال انتخاب شد. به منظور کاهش خطاي اثرات محيطي، در نزديکترين همسايگي هر يک از آنها قطعات نسوخته شاهدي در نظر گرفته شد و هر منطقه با شاهد خود مورد مقايسه قرار گرفت. سپس نمونه برداري به صورت تصادفي از عمق 0 تا 20 سانتي متري سطح خاک و با چهار تکرار انجام شد. در مجموع تعداد 24 نمونه ترکيبي از خاک برداشت شد. سپس ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک شامل:
pH ، CEC، فسفر (P)، کربن آلي (OC)، نيتروژن (N)، EC، رطوبت اشباع خاک، جرم مخصوص ظاهري (BD) ، نسبت C:N، درصد اجزاي تشکيل دهنده بافت خاک اندازه گيري شد. مقايسه ويژگي هاي اندازه گيري شده با آزمون تي (t test) در نرم افزار IBM SPSS انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که
pH ، CEC،EC و P خاک 1 سال بعد از آتش سوزي افزايش يافتند. همچنين در مدت 3 و 10 سال پس از آتش سوزيpH و CEC به سطح قبل از آتش سوزي بهبود يافتند اما EC و P خاک نسبت به شاهد کاهش معنادار يافتند. رطوبت اشباع خاک 1 سال بعد از آتش سوزي کاهش يافت، اما 3 و 10 سال بعد اختلاف معني داري با سطح قبل از آتش سوزي نشان نداد. کربن آلي و نيتروژن خاک در تمامي زمان هاي مورد بررسي کاهش معنادار داشتند و حتي 10 سال بعد نيز به سطح قبل از آتش سوزي بهبود نيافتند. جرم مخصوص ظاهري 1 سال و 3 سال بعد از آتش سوزي کاهش يافت اما 10 سال بعد در مقايسه با شاهد تفاوت معناداري مشاهده نشد. نسبت C:N خاک، محتواي رس، شن و سيلت خاک در هيچ يک از زمان هاي پس از آتش سوزي تفاوت معناداري با شاهد نشان ندادند.
نتيجه گيري: نتيجه گيري شد که برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک ممکن است در کوتاه مدت بهبود يابند ولي برخي ديگر حتي پس از گذشت 10سال نيز، به سطح قبل از آتش سوزي بهبود نيابند. از ميان اين ويژگي ها مقدار ماده آلي خاک، نيتروژن و فسفر خاک از مهم ترين ويژگي هايي هستند که به زمان زيادي براي بهبودي پس از آتش سوزي نياز دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صادقی فر، م.، و بهشتی آل آقا، ع.، و پوررضا، م. (1396). بررسی میزان بهبودی شاخص های فیزیکی و شیمیایی خاک در سال های پس از آتش سوزی در جنگل های شاخه زاد بلوط زاگرس در استان کرمانشاه. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 24(2), 289-302. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304398Vancouver : کپی

صادقی فر مصطفی، بهشتی آل آقا علی، پوررضا مرتضی. بررسی میزان بهبودی شاخص های فیزیکی و شیمیایی خاک در سال های پس از آتش سوزی در جنگل های شاخه زاد بلوط زاگرس در استان کرمانشاه. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1396 [cited 2021April14];24(2):289-302. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304398IEEE : کپی

صادقی فر، م.، بهشتی آل آقا، ع.، پوررضا، م.، 1396. بررسی میزان بهبودی شاخص های فیزیکی و شیمیایی خاک در سال های پس از آتش سوزی در جنگل های شاخه زاد بلوط زاگرس در استان کرمانشاه. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 24(2), pp.289-302. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304398>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی