برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاب آوري و کيفيت زندگي مادران کودکان بزهکار و مادران داراي کودکان سالم شهر زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مادران کودکان بزهکار در بسياري از موارد سلامت رواني از ساير مادران مي توانند متفاوت باشند. هدف پژوهش حاضر تعيين مقايسه تاب آوري و کيفيت زندگي مادران کودکان بزهکار و مادران داراي کودکان سالم شهر زنجان در سال 1395 است.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي-مقايسه اي بود. جامعه پژوهش شامل مادران کودکان بزهکار و عادي شهر زنجان در سال 1395 بود که از بين آن ها 120 نفر (60 نفرمادران کودکان بزهکار، 60 نفر مادران کودکان سالم) به صورت نمونه گيري دردسترس و هدفمند از سظح شهر زنجان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها شامل«مقياس تاب آوري کانروديويدسون» و فرم کوتاه بررسي سلامت 36» بود. در مطالعه حاضر پايايي » فرم کوتاه بررسي سلامت 36«به روش آلفاي کرونباخ
0.83 و باز آزمايي ابزار 0.83 0 بدست آمد. آلفاي کرونباخ » مقياس تاب آوري کانروديويدسون«0.89 بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل از SPSS نسخه 21 استفاده شد. متغيرهاي کمي با استفاده از ميانگين (انحراف معيار) و متغيرهاي کيفي به صورت تعداد (درصد) گزارش شدند. به منظور مقايسه مادران از نظر ويژگي هاي حمعيت شناختي از آزمون خي-دو و تي مستقل استفاده شد. ضريب همبستگي پيرسون، براي بررسي ارتباط تاب آوري با کيفيت زندگي، و همچنين تحليل رگرسيون به منظور بررسي اثر توام متغيرها بر روي تاب آوري و کيفيت زندگي استفاده شدند.
يافته ها: بين تاب آوري با کيفيت زندگي درگروه مادران بزهکار (P=0.001
) همچنين در بين مادران کودکان سالم نيز همبستکي معني داري مشاهده شد (P=0.001). کيفيت زندگي و تاب آوري در مادران با کودکان سالم بالاتر از مادران با کودکان بزهکار است.
نتيجه گيري: کيفيت زندگي با تاب آوري همبستگي مثبتي دارد و همچنين وضعيت کيفيت زندگي و تاب آوري مادران کودکان بزهکار نسبت به کودکان سالم پايين تر مي باشد. پيشنهاد مي شود براي افزايش کيفيت زندگي و تاب آوري در مادران داراي کودکان بزهکار آموزش هايي در مراکز بهداشتي اجرا شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسملو، ف.، و یغمایی، ف. (1396). مقایسه تاب آوری و کیفیت زندگی مادران کودکان بزهکار و مادران دارای کودکان سالم شهر زنجان. روان پرستاری, 5(2), 32-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303997Vancouver : کپی

قاسملو فرزانه، یغمایی فریده. مقایسه تاب آوری و کیفیت زندگی مادران کودکان بزهکار و مادران دارای کودکان سالم شهر زنجان. روان پرستاری. 1396 [cited 2021November27];5(2):32-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303997IEEE : کپی

قاسملو، ف.، یغمایی، ف.، 1396. مقایسه تاب آوری و کیفیت زندگی مادران کودکان بزهکار و مادران دارای کودکان سالم شهر زنجان. روان پرستاری, [online] 5(2), pp.32-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303997. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی