برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  25 , شماره  2 ; از صفحه 33 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير وضعيت رسپتوري بر درگيري غدد لنفاوي و تاثير آن در بقا بيماران مبتلا به سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مجتمع مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سرطان پستان، شايعترين سرطان عضوي زنان و دومين علت مرگ و مير ناشي از سرطان در زنان است. مهمترين عوامل پيش آگهي اين نوع سرطان، شامل درگيري غدد لنفاوي، ميزان فعاليت گيرنده هاي استروژن و پروژسترون، اندازه تومور، درجه تومور، نوع هيستولوژيک، فاکتور رشد اپيدرمي هستند. تحقيقات نشان مي دهد که اين عوامل پيش آگهي و روابط بين آنها شاخص هاي مهم و تعيين کننده اي جهت ارزيابي اثربخشي تشخيص روش درماني و ميزان تاثير روش هاي درمان سرطان پستان است. اما تحقيقات فوق بررسي تاثير وضعيت رسپتوري را بر ميزان درگيري غدد لنفاوي و همچنين تاثير ارتباط اين پيش آگهي ها بر بقاي بيماران مبتلا به سرطان پستان را نشان نمي دهد. اين تحقيق درصدد است تا ضمن بررسي تاثير وضعيت رسپتوري بر درگيري غدد لنفاوي، بقاي بيماران ميتلا به سرطان پستان را بر اساس پيش آگهي هاي هم زمان وضعيت رسپتوري و ميزان در گيري غدد لنفاوي، تحليل نمايد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه 1822 بيمار با تشخيص سرطان پستان، که طي سال هاي 1394-1386 پس از عمل جراحي، تحت درمان هاي کمکي از قبيل هورمون درماني، شيمي درماني و راديوتراپي قرار گرفته بودند، بررسي شدند. گروه هاي رسپتوري به 8 دسته با ترکيبات مختلف، همينطور تعداد غدد لنفاوي درگير و ميزان آن به 4 دسته (عدم درگيري غدد لنفاوي، بين 3-1 غدد لنفاوي درگير، بين 9-4 غدد لنفاوي درگير و بيش از 9 غدد لنفاوي درگير) تقسيم شدند. وضعيت رسپتوري اين بيماران با استفاده از رگرسيون لجستيک بررسي و تحليل گرديد. در اين تحقيق از نرم افزار آماري
R براي بررسي و تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است.
يافته ها: ميانگين (± انحراف معيار) سني بيماران (11.47)
50.45± سال بود. بيش از نيمي از بيماران (933 نفر برابر 51.20%) با درگيري غده لنفاوي مواجه بوده اند. ميزان فراواني هر يک از 8 گروه وضعيت رسپتوري به ترتيب برابر (263 نفر) 14.43%، (222 نفر) 12.18%، (762 نفر) 41.82%، (138 نفر) %7.57، (40 نفر) 2.19%، (70 نفر) 3.84%، (11 نفر) 0.54% و (22 نفر) 1.20% است. گروه 3 از وضعيت رسپتورها (يعني پيش آگهي هاي هم زمان استروژن مثبت و پروژسترون مثبت، HER2 منفي) داراي بيشترين فراواني (762 نفر) 41.82% و گروه 7 (پيش آگهي هم زمان استروژن منفي، پروژسترون مثبت و HER2 مثبت) کمترين درصد فراواني (11 نفر) 0.54% را در بين ساير گروه ها دارا مي باشند. در بررسي اثر رسپتورها بر روي غدد لنفاوي، مقدار P- value براي رسپتورهاي استروژن و HER2 به ترتيب 0.01 و 0.05 بدست آمد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد: 1) ميان رسپتورهاي استروژن و
HER2 با درگيري غدد لنفاوي ارتباط وجود دارد و اين رسپتورها بر درگيري غدد لنفاوي تاثير گذارند. 2) وضعيت رسپتوري، زماني که پيش آگهي هاي استروژن مثبت و پروژسترون مثبت و HER2 منفي به صورت هم زمان پديدار گردند، بهترين وضعيت بقا را در مقايسه با ساير گروه ها براي بيمار مبتلا به سرطان پستان پديد مي آورند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیخ علیان، آ.، و تجویدی، م.، و آتشگر، ک.، و عبدی، پ. (1396). تاثیر وضعیت رسپتوری بر درگیری غدد لنفاوی و تاثیر آن در بقا بیماران مبتلا به سرطان پستان. نشریه جراحی ایران, 25(2), 33-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303382Vancouver : کپی

شیخ علیان آیه، تجویدی مینا، آتشگر کریم، عبدی پریا. تاثیر وضعیت رسپتوری بر درگیری غدد لنفاوی و تاثیر آن در بقا بیماران مبتلا به سرطان پستان. نشریه جراحی ایران. 1396 [cited 2021September23];25(2):33-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303382IEEE : کپی

شیخ علیان، آ.، تجویدی، م.، آتشگر، ک.، عبدی، پ.، 1396. تاثیر وضعیت رسپتوری بر درگیری غدد لنفاوی و تاثیر آن در بقا بیماران مبتلا به سرطان پستان. نشریه جراحی ایران, [online] 25(2), pp.33-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303382. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 388 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی