برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کارآيي جاذب ترکيبي مکمل شده با جيره غذايي در کاهش سميت آفلاتوکسين ب1و بهبود ايمني ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف ارزيابي اثر غلظ تهاي مختلف سم آفلاتوکسين ب 1 و کارايي نوعي جاذب ترکيبي بر شاخ صهاي خوني و بيوشيميايي سرم خون و بافت کبد ماهي قزل آلاي رنگين کمان انجام پذيرفت. به اين منظور تعداد 414 قطعه بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان9.67±1.20) گرم( در قالب 6 تيمار با جير ههاي حاوي 3 سطح آفلاتوکسين0 ppb) ، 25 و 50) و دو سطح جاذب )صفر و 5 درصد به مدت 60 روز پرورش داده شدند. در پايان آزمايش از نظر شاخ صهاي خوني، اختلاف معني داري بين تيمارهاي مختلف مشاهده نشد(p>0.05) . بيشترين و کمترين ميزان آنزيم آلکالين فسفاتاز به ترتيب در تيمار حاوي 5 درصد جاذب –ppb 25 سم آفلاتوکسين ب 1 و تيمار فاقد آفلاتوکسين و جاذب مشاهده شد(p£0.05) ، ولي فعاليت آنزي مهاي آسپارتات آمينو ترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز سرم تحت تاثير جاذب 5) درصد( کاهش يافت(p£0.05) . همچنين اثر متقابل آفلاتوکسين و جاذب بر ميزان شاخ صهاي پروتئين کل و گلوبولين معني دار بود، در حاليکه غلظت آلبومين سرم فقط تحت تاثير جاذب قرار گرفت (p£0.05). علاوه بر اين با افزايش غلظت سم، شاخص کبدي کاهش يافت (p£0.05). اتساع عروق خوني، تخريب سيتوپلاسم، تجمع خون، نفوذ سلول هاي ايمني در کبد ماهيان تغذيه شده با آفلاتوکسين مشاهده شد که در تيمار ppb 50 شدت اين آسيب ها افزايش يافت. در کل نتايج اين آزمايش نشان داد آفلاتوکسين سبب تخريب بافت کبد و افزايش ميزان فعاليت آنزي مهاي کبدي شد و جاذب مورد استفاده عليرغم بهبود شاخ صهاي ايمني، در برابر تغييرات آسيب شناختي اثر حفاظتي نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی