برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  2 ; از صفحه 159 تا صفحه 162 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر پروبيوتيك و آنتي بيوتيك بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف: مقايسه تاثير مصرف پروبيوتيك و آنتي بيوتيك بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و مقاومت اين پرندگان در مقابل عوامل استرسزا و بيماريزا.
طرح: كاملا تصادفي با 4 تيمار و هر تيمار شامل 4 تكرار.
حيوانات: 400 قطعه جوجه گوشتي نر سويه راس.
روش: جوجه ها به 4 گروه تقسيم شدند. جوجه هاي يك گروه به عنوان گروه شاهد با جيره غذايي فاقد هر گونه آنتي بيوتيك و داروي ضد كوكسيديوزي تغذيه شدند. به جيره غذايي گروه دوم ميزان 0.02 درصد از پريميكس آنتي بيوتيك ويرجينيامايسين 10 درصد اضافه گرديد و به جيره هاي غذايي گروههاي سوم و چهارم به ترتيب 0.05 و 0.1 درصد پروبيوتيك بيوپلوس 2 ب كه حاوي مقادير مساوي دو باكتري Bacillus subtilis CH201 و Bacillus licheniformis CH200بود اضافه گرديد. در تمام طول آزمايش، جوجه ها به طور آزاد به آب و غذا دسترسي داشتند. تعداد گلبولهاي سفيد و نسبت هتروفيل به لفنوسيت در نمونه هاي خون در 42 روزگي سنجيده شد. به جوجه ها واكسن بيماري نيوكاسل داده شد و به تعدادي از آنها گلبول قرمز گوسفند تزريق شد و سپس بر روي نمونه هاي سرم خون آنها تست پادتن ضد نيوكاسل و پادتن ضد گلبول قرمز گوسفند انجام گرفت.
تجزيه و تحليل آماري: داده هاي به دست آمده بر اساس آزمون تجزيه واريانس و با استفاده از برنامه آماري spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و براي مقايسه ميانگينها از آزمون چند دامنه اي دانكن استفاده گرديد.
نتايج: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دادند كه افزودن آنتي بيويك ويرجينيامايسين به جيره غذايي در مقايسه با گروه شاهد و گروه هاي مصرف كننده پروبيوتيك تاثير معني داري در تعداد گلبولهاي سفيد و نسبت هتروفيل به لنفوسيت، پادتن ضد گلبول قرمز گوسفند و پادتن ضد نيوكاسل نداشت. افزودن 0.1 درصد پروبيوتيك به جيره غذايي در مقايسه با گروه شاهد به طور معني داري تعداد گلبولهاي سفيد را افزايش، و نسبت هتروفيل به لنفوسيت را كاهش داد (p<0.05) هر چند كه افزودن 0.05 درصد پروبيوتيك به جيره غذايي در مقايسه با گروه شاهد تاثير معني داري در تعداد گلبولهاي سفيد و نسبت هتروفيل به لنفوسيت نداشت. افزودن سطوح مختلف پروبيوتيك بيوپلوس 2 ب در مقايسه با گروه شاهد تاثير معني داري در پادتن ضد گلبول قرمز گوسفند و پادتن ضد نيوكاسل نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق به نظر مي رسد پروبيوتيك بيوپلوس 2 ب بر روي سيستم ايمني ميزبان داراي تاثير مثبت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 213
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی