نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1395 , دوره  23 , شماره  152 ; از صفحه 54 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر نانو ذرات نقره پوشش دار شده با سيليمارين بر رگ زايي در پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجه و ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه سلولی تکوین جانوری، مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری، دانشگاه آزاداسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: رگ زايي فرآيندي فعال است كه در فرآينده اي فيزيولوژيك و شرايط پاتولوژيك نقش دارد. سيليمارين تركيبي فلانوئيدي است كه داراي اثرات ضدالتهابي و آنتي اكسيداني است. در پژوهش حاضر اثرات نانوذرات نقره پوشش دارشده با سيليمارين بر رگ زايي روي پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجه و خاصيت آنتي اكسيداني اين ماده بررسي شده است.روش كار: تخم مرغ هاي نطفه دار نژاد Ross به طور تصادفي و مساوي در 6 گروه توزيع شدند. در روز دوم انكوباسيون روي تخم مرغ ها پنجره ايجاد و در روز هشتم تيمار انجام شد. روز دوازدهم از پرده كوريوآلانتوئيك نمونه ها عكس تهيه شد. تعداد و طول انشعابات عروقي با نرم افزار Imag J اندازه گيري شد. آزمون درابكين براي تعيين سطح هموگلوبين انجام گرفت. فعاليت آنتي اكسيداني نانوذرات نقره با آزمون DPPH و ABTS بررسي شد. اطلاعات با كمك نرم افزار SPSS و آزمون واريانس يك طرفه در سطح معني داري p<0.05 تحليل گرديد.يافته ها: مقايسه ميانگين تعداد و طول انشعابات عروقي گروه شاهد با گروه تجربي 2، 3 و 4 كاهش معني دار نشان داد. مقايسه طول فرق سري- نشيمنگاهي و وزن جنين هاي گروه شاهد با گروه هاي تجربي 3 و 4 و همچنين، ميانگين غلظت هموگلوبين گروه تجربي 3 و 4 نسبت به شاهد كاهش معني دار نشان داد. نتايج نشان داد كه اين نانو ذرات بصورت وابسته به دوز منجر به مهار راديكال هاي آزاد مي گردند.نتيجه گيري: يافته ها بيانگر آن است نانو ذرات به صورت وابسته به دوز منجر به كاهش رگ زايي و افزايش حذف راديكال هاي آزاد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجی بابایی، م.، و بهارآرا، ج.، و ایران بخش، ع.، و رمضانی، ط. (1395). بررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش دار شده با سیلیمارین بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 23(152), 54-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298511Vancouver : کپی

حاجی بابایی مریم، بهارآرا جواد، ایران بخش علیرضا، رمضانی طیبه. بررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش دار شده با سیلیمارین بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1395 [cited 2022May23];23(152):54-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298511IEEE : کپی

حاجی بابایی، م.، بهارآرا، ج.، ایران بخش، ع.، رمضانی، ط.، 1395. بررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش دار شده با سیلیمارین بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 23(152), pp.54-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298511. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی