برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 98 تا صفحه 117 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير چراي دام بر ويژگي هاي شيميايي خاک و پوشش گياهي مرتع (بررسي موردي: مخمل کوه، استان لرستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در زيست بوم هاي مرتعي ارتباط تنگاتنگي در ميان عامل هاي فعال دام، گياه و خاک وجود دارد که بر پايداري و قابليت توليد موثر است. ويژگي هاي شيميايي خاک از مهم ترين عامل هاي موثر در حاصل خيزي شيميايي و درنتيجه آن تراکم و نوع پوشش گياهي زيست بوم هاي مرتعي به شمار مي روند. تاثير چراي دام بر برخي شاخص هاي کيفي خاک مانند ويژگي هاي فيزيکي، شيميايي و زيستي (شامل مشخصه هاي تاثيرپذيرتر همچون فعاليت هاي ميکروبي، درصد مواد آلي، جرم مخصوص ظاهري، غلظت عناصر غذايي و ...) در زيست بوم هاي مرتعي در فاصله هاي زماني مختلف گزارش شده است. هدف از اين پژوهش، بررسي تغييرپذيري برخي ويژگي هاي شيميايي (EC، pH، غلظت فسفر و پتاسيم قابل جذب، کربنات کلسيم و درصد رطوبت و ...) و پوشش گياهي سه منطقه تحت تيمارهاي چراي شديد (بحراني)، متوسط (کليد) و قرق (مرجع) بود.مواد و روش ها: اين بررسي در منطقه مخمل کوه در شمال شهرستان خرم آباد و در نمونه هاي خاک دو عمق 0-15 و 15-30 سانتي متر در مناطق شاخص براي شدت هاي چرايي مختلف، چراي شديد (بحراني)، چراي متعارف (کليدي) و منطقه قرق شده (مرجع) انجام شد. نمونه برداري در 5 نوبت زماني در دو سال در فاصله زماني 4 ماهه از واحدهاي يک هکتاري و در 5 تکرار و از شهريور ماه انجام شد. تغييرپذيري pH، هدايت الکتريکي در عصاره اشباع و ميزان ماده آلي، نيتروژن کل، فسفر و پتاسيم قابل جذب خاک اندازه گيري و مقايسه شد. در هر منطقه با استفاده از روش پلات و در سه نوبت، با تعيين درصد تاج پوشش گياهان به تفکيک شکل رويشي، درصد خاک لخت و درصد لاشبرگ در درون هر پلات انجام پذيرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي اجرا شد.نتايج و بحث: نتايج نشان داد که تاثير منطقه (شدت چرا) و زمان نمونه برداري (تغييرپذيري فصلي) در سطح (p<0.01) بر مواد آلي، نيتروژن کل، فسفر قابل جذب و واکنش خاک معني دار بود. بيشترين تاثير چراي دام در کاهش ويژگي هاي pH (از 8.35 به 8.25)، ماده آلي (از 3% به 2.4%) و نيتروژن کل (از 0.18% به 0.15%) در شهريور ماه سال اول مشاهده شد. در بررسي پوشش گياهي تيپ غالب در منطقه مرجع (Poa pratensis, Hordeum fragile)، در منطقه کليدي (.bulbusa, Avena sp Poa) و براي منطقه بحراني (Poa bulbusa) مي باشد. در منطقه مرجع شکل رويشي بوته اي مشاهده نشد. درصد پوشش گياهي مناطق بحراني، کليد و قرق به ترتيب 40، 44 و 53% بود که در منطقه بحراني 24% نسبت به قرق کاهش نشان داد.نتيجه گيري: تفاوت در شدت چراي دام درصد پوشش گياهي و شکل رويشي گياهان يک مرتع را تحت تاثير قرار مي دهد. بيشترين درصد پوشش گياهي در منطقه قرق و کمترين آن در منطقه بحراني مشاهده شد. در منطقه قرق (مرجع) شکل رويشي بوته اي مشاهده نشد. همچنين سير کاهشي (نزولي) تراکم پوشش گياهي، کاهش درصد پوشش گندميان و افزايش درصد پوشش گياهان بوته اي همراه با افزايش فشار چراي دام مشاهده شد. کاهش محتواي مواد آلي و رطوبت خاک همراه با کاهش غلظت عناصر قابل دسترس فسفر و پتاسيم در خاک هاي مراتع مورد بررسي در اثر چراي دام مشاهده و در نتيجه موجب کاهش حاصل خيزي خاک گشت. تغييرپذيري ايجاد شده به علت نهشت مواد دفعي، افزودن لاشبرگ به خاک سطحي و همچنين تراکم بيشتر ريشه گياهان در عمق 0-15 سانتي متري خاک مشهودتر به نظر مي رسيد. کاهش بيش از ده درصد پوشش گياهي و درنتيجه آن ماده آلي ناشي از شدت چرا مي تواند سبب تسريع در فرسايش، هجوم گياهان ناخواسته و مهاجم شود که نياز به مديريت مناسب در کنترل چرا و پوشش گياهي را مورد تاکيد قرار مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرسیدحسینی، ح.، و همت پور، م.، و باقری نویر، س.، و چایی چی، م.، و محسنی ساروی، م. (1395). بررسی تاثیر چرای دام بر ویژگی های شیمیایی خاک و پوشش گیاهی مرتع (بررسی موردی: مخمل کوه, استان لرستان). کشاورزی بوم شناختی, 6(1), 98-117. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297819Vancouver : کپی

میرسیدحسینی حسین، همت پور مزدا، باقری نویر سپیده، چایی چی محمدرضا، محسنی ساروی محسن. بررسی تاثیر چرای دام بر ویژگی های شیمیایی خاک و پوشش گیاهی مرتع (بررسی موردی: مخمل کوه, استان لرستان). کشاورزی بوم شناختی. 1395 [cited 2021December08];6(1):98-117. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297819IEEE : کپی

میرسیدحسینی، ح.، همت پور، م.، باقری نویر، س.، چایی چی، م.، محسنی ساروی، م.، 1395. بررسی تاثیر چرای دام بر ویژگی های شیمیایی خاک و پوشش گیاهی مرتع (بررسی موردی: مخمل کوه, استان لرستان). کشاورزی بوم شناختی, [online] 6(1), pp.98-117. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297819. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 423 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی