برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي معنويت درماني بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه در شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 
چکیده: 
پيش زمينه و هدف: معنويت درماني به معناي در نظر گرفتن باورهاي فرهنگي مذهبي مردم در فرآيند درمانگري و در نظر گرفتن بعد متعالي مراجعان مي باشد که آن ها را به سوي منبع متعالي رهبري مي کند. اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورت روزافزون موردتوجه روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي معنويت درماني بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه در شهر تهران در سال 1395 است.مواد و روش کار: در اين پژوهش از روش شبه آزمايشي و از طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماري شامل 30 بيمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلينيک فوق تخصصي انکولوژي و شيمي درماني دکتر سهراب سليمان زاده در شهر تهران بود که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفي ساده در دو گروه 15 نفره آزمايشي و کنترل کاربندي شدند. گروه آزمايش طي 12 جلسه 60 دقيقه اي تحت مداخله معنوي قرار گرفتند و گروه کنترل اين مداخله را دريافت ننمودند. بيماران قبل و بعد از اتمام دوره درمان، پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت نسخه کوتاه (1999) را تکميل نمودند.اين پرسشنامه 4 حيطه سلامت جسماني، سلامت رواني، رابطه اجتماعي و سلامت محيط را مي سنجد. به منظور تحليل داده هاي پژوهش از نرم افزار spss19 در سطح توصيفي و استنباطي تحليل داده ها استفاده شده است. جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش از روش هاي آماري تحليل کوواريانس (ANCOVA) و تحليل کوواريانس چندمتغيره (MANCOVA) استفاده شده است.يافته ها: نتايج تحليل کوواريانس کيفيت زندگي نشان مي دهد پس از اثر متغير مستقل (معنويت درماني) نمره کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه گروه آزمايش بيشتر شده و تفاوت آن با گروه کنترل معني دار است، و نيز نتايج به دست آمده از تحليل کوواريانس چند متغيره خرده مقياس کيفيت زندگي نشان مي دهد در سه خرده مقياس (حيطه سلامت جسماني، سلامت رواني و رابطه اجتماعي) ميانگين نمره گروه آزمايش در پس آزمون بيشتر از گروه کنترل بوده و به لحاظ آماري معني دار است و فقط در خرده مقياس سلامت محيطي تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده نشد.بحث و نتيجه گيري: با عنايت به يافته هاي موجود، به نظر مي رسد که مداخله معنوي بر افزايش کيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به سرطان سينه تاثير داشته است. لذا مي توان با آموزش معنويت درماني در بهبود و ارتقاي کيفيت زندگي و بهداشت رواني آنان اقدام عملي نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدکریمی، م.، و شریعت نیا، ک. (1396). اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 15(2 (پی در پی 91)), 107-118. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297069Vancouver : کپی

محمدکریمی محسن، شریعت نیا کاظم. اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1396 [cited 2022January21];15(2 (پی در پی 91)):107-118. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297069IEEE : کپی

محمدکریمی، م.، شریعت نیا، ک.، 1396. اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 15(2 (پی در پی 91)), pp.107-118. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297069. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 494 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی