3 SID.ir | بررسي شيوع خشونت خانگي در زنان باردار و عوامل مرتبط با آن
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع خشونت خانگي در زنان باردار و عوامل مرتبط با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خشونت خانگي در بارداري تهديدي جدي بر سلامت جسمي، روحي و رواني مادر و جنين و در نهايت براي سلامت جامعه مي باشد. هدف از مطالعه، تعيين شيوع خشونت خانگي و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهري مينودشت بوده است.
روش بررسي: اين پژوهش به صورت مقطعي و بر روي 300 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر مينودشت که شرايط ورود به مطالعه را دارا بودند انجام شد. نمونه گيري به روش در دسترس انجام شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه خشونت خانگي
(CTS2)بود که پژوهشگر با مصاحبه ساختار يافته آن را تکميل نمود. سپس اطلاعات گرداوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون هاي آماري کاي دو، آزمون دقيق فيشر و تي تست) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شيوع خشونت خانگي 46 درصد بود و بيشترين نوع خشونت به ترتيب خشونت رواني (35%)، فيزيکي (
%7.8) و جنسي (%3.2) بود. ارتباط معني داري بين سن، سطح تحصيلات و شغل زن و همسر با خشونت خانگي مشاهده نشد. بارداري ناخواسته ارتباط معني داري با بروز خشونت عليه زنان باردار داشت (P<0.05).
نتيجه گيري کلي: با توجه به احتمال بروز خشونت خانگي در زنان باردار، خصوصا در صورتي که بارداري ناخواسته باشد، توصيه مي شود که مراکز بهداشتي درماني بطور معمول غربالگري خشونت خانگي در بارداري را انجام دهند تا بتوانند موارد خشونت خانگي را شناسايي نموده و در صورت لزوم مشاوره انجام دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 219
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی