برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1394 , دوره  28 , شماره  97 ; از صفحه 11 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله با ميزان استرس درک شده در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشکده کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: حرفه پرستاري به خودي خود به عنوان يکي از مهمترين منابع استرس محسوب مي شود. راهبردهاي مقابله با استرس و ويژگي هاي شخصيتي در کاهش اثرات شرايط استرس زا موثرند مي باشد. هدف اصلي اين پژوهش تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله با ميزان استرس درکشده در پرستاران مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري کليه پرستاران چهار بخش از بيمارستان شهيد بهشتي کاشان در سال 1393 مي باشد که با استفاده از جدول Krejcie & Morgan تعداد 127 نفر به به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي NEO، راهبردهاي مقابله با استرس Endler and parker و نشانگان استرس بوده است. تحليل داده هاي پژوهش در سطح آمار استنباطي (همبستگي پيرسون و تحليل واريانس) با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه 19 صورت گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد بين روان رنجورخويي با راهبرد مقابله با استرس هيجان مدار، بين ويژگي برون گرايي با راهبرد مقابله با استرس مساله مدار و اجتنابي، همچنين بين ويژگي هاي توافق و با وجدان بودن با راهبردهاي مقابله با استرس مساله مدار همبستگي مثبت معني دار وجود دارد (
p<0.01). بين روان رنجورخويي با استرس درک شده شناختي همبستگي مثبت معني دار وجود دارد (p<0.05). بين برون گرايي با استرس درکشده رفتاري و همچنين بين ويژگي گشودگي با استرس درکشده عاطفي و رفتاري و بين با وجدان بودن و استرس درک شده جسماني ورفتاري همبستگي منفي معني دار وجود دارد. فقط راهبرد مقابله هيجان مدار با استرس درک شده همبستگي مثبت معني دارد (p<0.01).
نتيجه گيري کلي: گزينش پرستاران داراي ويژگي هاي شخصيتي محافظت کننده و شناسايي پرستاران در معرض خطر و به کار بردن مداخله هاي درماني مانند آموزش مهارت هاي مقابله با فشار رواني و تقويت عوامل شخصيتي محافظت کننده مي تواند در پيشگيري از استرس و فرسودگي پرستاران سودمند باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نادی راوندی، م.، و صدیقی ارفعی، ف.، و بربری، م. (1394). رابطه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با میزان استرس درک شده در پرستاران. نشریه پرستاری ایران, 28(97), 11-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290372Vancouver : کپی

نادی راوندی مریم، صدیقی ارفعی فریبرز، بربری مرضیه. رابطه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با میزان استرس درک شده در پرستاران. نشریه پرستاری ایران. 1394 [cited 2021April11];28(97):11-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290372IEEE : کپی

نادی راوندی، م.، صدیقی ارفعی، ف.، بربری، م.، 1394. رابطه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با میزان استرس درک شده در پرستاران. نشریه پرستاری ایران, [online] 28(97), pp.11-22. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290372>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی