برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  10 , شماره  25 ; از صفحه 14 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

ارايه مدل ساختاري متغير هاي روانشناختي مرتبط با تمايل به يادگيري الکترونيکي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يادگيري الکترونيکي توانايي لازم براي يادگيري از طريق فناوري اطلاعات را در دانشجويان ايجاد کرده و فرايند يادگيري را تسهيل مي نمايد. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر متغيرهاي روانشناختي بر تمايل به يادگيري الکترونيکي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز صورت پذيرفت.
روش بررسي: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردي و از لحاظ گردآوري اطلاعات و داده ها از نوع توصيفي همبستگي است. جامعه آماري مطالعه، 4780 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پژشکي شيراز بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 355 نفر تعيين گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات، تلفيقي از پنج پرسشنامه استاندارد مربوط به متغيرهاي روانشناختي پژوهش است. امتيازدهي پرسشنامه به صورت ليکرت 5 گزينه اي بود. داده ها با بهره گيري از نرم افزار ( lisrel8.5) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر بيانگر وجود رابطه ي مثبت و معنادار متغيرهاي هنجار ذهني و خود کارآمدي کامپيوتر بر نگرش به يادگيري، سودمندي ادراک شده و يادگيري الکترونيکي در بين دانشجويان است. همچنين نتايج نشان داد که متغير هاي واسطه اي پژوهش اثر مستقيم و معناداري بر متغير ملاک يعني يادگيري الکترونيکي دارد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش مبتني بر اينکه متغير سودمندي ادراک شده بيشترين اثر را بر يادگيري الکترونيکي دارد، به مديران دانشگاه ها توصيه مي گردد با اتخاذ روش هاي مناسب فوايد استفاده از يادگيري الکترونيکي را براي دانشجويان تبيين نموده و هم چنين تلاش نمايند توانايي هاي آنان را در اين زمينه بهبود دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی