برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش بر کيفيت زندگي در بيماران دچار پاي ديابتي در بيمارستان هاي آموزشي شهر اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دپارتمان بیماریهای عفونی
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: بيماري ديابت يکي از معضلات مهم بهداشتي درماني جامعه جهاني است که گاه مي تواند منجر به گانگرن و حتي قطع عضو و تحميل بار مالي، رواني و کاهش کيفيت زندگي در سراسر عمر بيمار شود. از سوي ديگر تاثير آموزش به بيمار توسط پرستار بر کيفيت زندگي بيماران دچار بيماري هاي مزمن به عنوان يکي از نقش هاي پرستار مورد تاکيد قرار گرفته است. مطالعه حاضر باهدف مقايسه اثرات آموزش بر کيفيت زندگي در بيماران دچار پاي ديابتي در بيمارستان هاي آموزشي شهر اروميه در سال 1394 انجام شد.
مواد و روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي طي دو مرحله قبل و بعد از آموزش بر روي 136 بيمار ديابتي که به صورت تصادفي به دو گروه مداخله و شاهد تخصيص داده شدند انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگي خاص بيماران داراي زخم پاي ديابتي (DFS) بود که قبل از مداخله، به صورت مصاحبه حضوري تکميل گرديد و بعد از تعيين نيازهاي آموزشي، يک برنامه آموزشي براي گروه مداخله انجام شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS18 با استفاده از آمار توصيفي و آزمون زوجي و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: 72 در صد از افراد شرکت کننده را مردان و 28 درصد از افراد را زنان تشکيل مي دادند و ميانگين سني اين افراد 53-58 سال بود. در بررسي ارتباط کيفيت زندگي با متغيرهاي موردبررسي، ارتباط معني داري بين متغير سن، جنس، وضعيت مالي، سطح تحصيلات، وضعيت تاهل و کيفيت زندگي هر دو گروه موردبررسي يافت شد. همچنين بررسي ميانگين و انحراف معيار دو گروه آزمون و کنترل نشان داد که پس از آموزش ميانگين کيفيت زندگي گروه کنترل در ابعاد مختلف پايين تر از گروه آزمون و تاثير آموزش بر کيفيت زندگي در بيماران دچار پاي ديابتي معني دار مي باشد (P>0.05).
بحث و نتيجه گيري: ارائه آموزش هاي مناسب در زمينه پيشگيري از عوارض و تاخير در بهبود و درمان پاي ديابتي از طريق بالاتر بردن سطح آگاهي مددجويان مي تواند سبب افزايش کيفيت زندگي در بيماران دچار پاي ديابتي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقاخانی، ن.، و ترابی، م.، و علی نژاد، و.، و برومند، آ.، و نیکونژاد، ع. (1395). بررسی تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی در بیماران دچار پای دیابتی در بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 14(4 (پی در پی 81)), 380-388. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287300Vancouver : کپی

آقاخانی نادر، ترابی مهدی، علی نژاد وحید، برومند آنیرودا، نیکونژاد علیرضا. بررسی تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی در بیماران دچار پای دیابتی در بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1395 [cited 2021October20];14(4 (پی در پی 81)):380-388. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287300IEEE : کپی

آقاخانی، ن.، ترابی، م.، علی نژاد، و.، برومند، آ.، نیکونژاد، ع.، 1395. بررسی تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی در بیماران دچار پای دیابتی در بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 14(4 (پی در پی 81)), pp.380-388. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287300. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی