برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  30 , شماره  4 (ب) ; از صفحه 497 تا صفحه 510 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد خاکپوش هاي پلاستيکي براي کاهش اثرات شوري و افزايش عملکرد طالبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

افزايش شوري آب و کاهش منابع آب هاي سطحي و زيرزميني در مناطق مرکزي ايران لزوم بکارگيري مديريت هاي مناسب براي جلوگيري از کاهش عملکرد گياهان در اثر شوري را مي طلبد. استفاده از خاکپوش هاي پلي اتيلن يکي از راهکارهاي کاهش اثرات سوء شوري بر گياهان مي باشد. در اين پژوهش، تاثير ترکيب فاکتوريل چهار سطح شوري آب آبياري دو، چهار، شش و هشت دسي زيمنس بر متر (dS m-1) و دو تيمار خاکپوش پلاستيکي شامل خاکپوش شفاف و مشکي و شاهد (بدون خاکپوش، زمين لخت)، در يک طرح بلوک کامل تصادفي در سه تکرار بر عملکرد ميوه طالبي (رقم شاه آبادي) بررسي شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر شوري آب آبياري بر عملکرد ميوه، متوسط وزن يک ميوه، عملکرد يک بوته، تعداد ميوه برداشتي مرغوب و نامرغوب و عملکرد ميوه مرغوب و نامرغوب (در حد احتمال يک درصد) و بر تعداد ميوه در بوته (در حد احتمال پنج درصد) معني دار شد. همچنين اثر خاکپوش بر عملکرد ميوه و متوسط وزن ميوه در مترمربع و عملکرد يک بوته (در سطح احتمال يک درصد) و بر تعداد ميوه در مترمربع و تعداد ميوه در بوته (در سطح احتمال پنج درصد) معني دار شد ولي اثر متقابل شوري در خاکپوش معني دار نشد. عملکرد ميوه در تيمارهاي شوري دو، چهار، شش و هشت دسي زيمنس بر متر بترتيب برابر با 5.12، 4.01، 3.04 و 2.94 کيلوگرم در مترمربع بود که در حد احتمال يک درصد معني دار شد. اختلاف عملکرد و خصوصيات اندازه گيري شده ميوه بين تيمارهاي خاکپوش پلاستيکي شفاف و مشکي معني دار نشد ولي بين خاکپوش هاي مشکي و شفاف معني دار شد. عملکرد تيمار شاهد، خاکپوش مشکي و شفاف بترتيب برابر با 2.18، 4.47 و 4.69 کيلوگرم در مترمربع بود. در انتهاي فصل رشد شوري اختلاف شوري خاک بين تيمارهاي خاکپوش پلاستيکي با شاهد (در حد احتمال پنج درصد) معني دار ولي بين تيمارهاي خاکپوش مشکي و شفاف معني دار نشد. عصاره اشباع خاک (ECe) در عمق 60-0 سانتيمتري خاک با افزايش شوري آب آبياري افزايش داشت و از 4.5 dS m-1 در شوري آب آبياري 2 dS m-1 به  11 dS m-1  در شوري آب آبياري 8 dS m-1 افزايش نشان داد. با افزايش شوري آب آبياري اثر خاکپوش پلاستيکي بر کاهش شوري خاک بيشتر شد. رابطه Yr=100- 7.1X(ECe-2.48) بين عملکرد نسبي (Yr) و ECe در عمق 60-0 سانتمتري خاک بدست آمد، بنابراين طالبي گياهي نسبتا حساس به شوري مي باشد و استفاده از خاکپوش پلاستيکي براي کاهش تنش شوري و زود رسي ميوه توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رضایی، م. (1395). کاربرد خاکپوش های پلاستیکی برای کاهش اثرات شوری و افزایش عملکرد طالبی. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), 30(4 (ب)), 497-510. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286900Vancouver : کپی

رضایی مصلح الدین. کاربرد خاکپوش های پلاستیکی برای کاهش اثرات شوری و افزایش عملکرد طالبی. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب). 1395 [cited 2021April11];30(4 (ب)):497-510. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286900IEEE : کپی

رضایی، م.، 1395. کاربرد خاکپوش های پلاستیکی برای کاهش اثرات شوری و افزایش عملکرد طالبی. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), [online] 30(4 (ب)), pp.497-510. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=286900>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 32 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی