برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1394 , دوره  22 , شماره  4 ; از صفحه 612 تا صفحه 621 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات ضد ليستريايي اسانس گياه چاي كوهي (Vachl Lavandulifolia Stachys) در پنير سنتي اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه اسانس هاي گياهي بهدليل دارا بودن خواص ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني، جهت استفاده به عنوان نگهدارنده هاي طبيعي و سالم در مواد غذايي، مورد توجه پژوهشگران صنايع غذايي مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات ضد ليستريايي اسانس گياه چاي كوهي در پنير سنتي اردبيل مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي،بخش هاي هوايي گياه چاي كوهي به صورت خشك شده تهيه و اسانس روغني آن استخراج و شناسايي شد. غلظت هاي (0.03، 0.06،0.12 ) اسانس به همراه 103cfu/ml باكتري ليستريا مونوسيتوژنز به نمونه هاي شير پيش ساز پنير تلقيح شد. نمونه هاي پنير به مدت 60 روز در دماي 70C نگهداري شدند و طي روز هاي 1، 7، 15، 30، 45 و 60 نحوه رشد باكتري ليستريا و باكتري هاي كلي هوازي به روش كشت سطحي بررسي شدند. داده ها با آزمون آناليز واريانس براي داده هاي تكراري با سطح معنادار كم تر از 0.05 در SPSS22 آناليز شد.
يافته ها: غلظت هاي استفاده شده از اسانس تاثير معني داري بر كاهش رشد لگاريتمي باكتري هاي كلي و ليستريامونوسيتوژنز نسبت به گروه كنترل داشت (p<0.001). همچنين مشاهده شد كه با افزايش غلظت اسانس كاهش رشد لگاريتمي باكتري ها نيز افزايش مي يابد. غلظت 0.12 اسانس بيشترين اثر ضد ميكروبي را داشت .(p<0.001)
نتيجه گيري: اسانس چاي كوهي عليه باكتري هاي كلي هوازي و ليستريا داراي اثر ضد ميكروبي بوده و مي توان با كاربرد غلظت
0.06 اسانس، امنيت و كيفيت ميكروبي پنير هاي سنتي را ارتقا داده و ويژگي هاي ارگانولپتيكي مطلوبي نيز ايجاد كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی