برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه عوامل موثر مقاومت در برابر تغيير در کتابخانه هاي عمومي آذربايجان غربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 
چکیده: 

هدف: اين مطالعه با هدف تعيين عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغيير در کتابخانه هاي عمومي آذربايجان غربي انجام شده است. روش: روش پژوهش پيمايشي- تحليلي است و با نمونه گيري تصادفي ساده 105 نفر از جامعه 140 نفري به عنوان نمونه انتخاب گرديد. براي گردآوري داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و داده ها با استفاده از محاسبات آماري از قبيل ميانگين، انحراف معيار، و همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: در اين پژوهش عواملي همچون عدم آگاهي کارکنان از علت تغيير، نگراني از نتيجه تغيير، نگراني از به خطر افتادن هويت سازماني، نگراني از به خطر افتادن هويت فردي، ترس از به خطر افتادن امنيت شغلي، و اميد به شکست تغيير و بازگشت به شرايط قبلي به عنوان عوامل مقاومت در برابر تغيير بررسي شدند. نتايج نشان داد که بين 6 عامل فوق و مقاومت کارکنان رابطه معني داري وجود دارد. در اين بين از ديد کارکنان عامل اميد به شکست تغيير و بازگشت به شرايط قبلي مهم ترين عامل شناسايي شد. اصالت/ارزش: همان گونه که تغيير سازماني از مولفه هاي پويايي بوده و هماهنگ با نيروهاي تغييرآفرين بيروني است، مقاومت در برابر تغيير نيز پديده اي هماهنگ با نيروهاي دروني سازمان است. شناسايي عوامل موثر بر مقاومت سبب افزايش ضريب موفقيت تغيير و کاهش آسيب هاي ناشي از آن خواهد شد. بررسي اين پديده در بستر کتابخانه هاي عمومي ايران نخستين بار در اين مقاله انجام شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 564
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی