نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 288 تا صفحه 293 .
 
عنوان مقاله: 

نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نسبت به آموزش جامعه نگر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشت ينسبت به آموزش جامعه نگر ضرورت تغيير در برنامه هاي آموزش پزشکي بر مبناي نيازهاي جامعه سبب شد که اصلاحاتي در نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نسبت به آموزش جامعه نگر ضرورت تغيير در برنامه هاي آموزش پزشکي بر مبناي نيازهاي جامعه سبب شد که اصلاحاتي در برنامه اي آموزش پزشکي رخ دهد. هدف از مطالعه حاضر تعيين نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نسبت به آموزش جامعه نگر در سال 1392 است. اين مطالعه توصيفي_ مقطعي روي 130 نفر از دانشجويان ترم چهارم پزشکي انجام گرفت. ابزار سنجش به صورت پرسشنامه خود ايفا حاوي 13 سوال نگرشي و 5 سوال دموگرافيک بود. به منظور ارزيابي اعتبار ساختاري روش تحليل عامل اکتشافي به کار رفت. براي مقايسه بين گروه ها از آزمون t و آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد. سطح معني داري در اين تحقيق 05/0 P < در نظر گرفته شد. از 120 دانشجوي شرکت کننده در مطالعه (نرخ پاسخگويي 92.3?)، 57.6? مونث بودند و محدوده سني از 20 تا 23 سال بود. ميانگين (انحراف معيار) نمره کلي نگرش، نمره حيطه مراقبت سلامت کل گرا و نمره حيطه اهميت و ضرورت به ترتيب برابر: 3.86 (0.75)، 3.97 (0.80) و 3.69 (0.86) بود که هر سه نمره در مقايسه با وضعيت متوسط بالاتر بودند (p<0.001). نمره کلي نگرش و نمرات به دست آمده در دو حيطه در دختران بالاتر از پسران بود (p<0.001)، اما در گروه هاي سني تفاوت معنادار مشاهده نشد (p>0.05). مطالعه حاضر نشان دهنده نگرش مثبت دانشجويان به برنامه آموزش مبتني بر جامعه در دو حوزه ضرورت و اهميت آموزش مبتني بر جامعه و نگرش کل گرا به مراقبت سلامت مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملیح، ن.، و عباچی زاده، ک. (1394). نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر. توسعه ی آموزش جندی شاپور, 6(4), 288-293. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285115Vancouver : کپی

ملیح نرگس، عباچی زاده کامبیز. نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر. توسعه ی آموزش جندی شاپور. 1394 [cited 2022May24];6(4):288-293. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285115IEEE : کپی

ملیح، ن.، عباچی زاده، ک.، 1394. نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر. توسعه ی آموزش جندی شاپور, [online] 6(4), pp.288-293. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285115. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 282 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی