برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  8 , شماره  17 ; از صفحه 38 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ابعاد سبك هاي تفكر و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اين مطالعه، باهدف بررسي رابطه ي بين انواع سبك هاي تفكر وعملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه انجام گرفت.
روش بررسي: توصيفي از نوع همبستگي بود.جامعه آماري شامل كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه بودكه بااستفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي مناسب وهم چنين با بهره گيري از.جدول مورگان 400نفرازكل جامعه به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد سبك هاي تفكر استرنبرگ و واگنر استفاده گرديد. داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون،
tمستقل، رگرسيون جهت پيش بيني متغير ملاك مورد تحليل قرارگرفتند.
يافته ها: نتايج نشان دادكه بين سبك تفكر دروني با عملكردتحصيلي
(p=0.03, r=0.15) بين سبك تفكر بيروني با عملكردتحصيلي (p=0.004, r=0.13)بين سبك تفكر محافظه كار باعملكرد تحصيلي دانشجويان (20.20±17.65) بين سبك تفكر آزاد انديش باعملكردتحصيلي دانشجويان رابطه مثبت ومعناداروجودداشت.(p=0.004, r=0.19)
همچنين ميانگين نمرات پسران (20.20±17.65)از ميانگين نمرات دختران (2.88±15.03) به شکل معني داري بيشتر بود. (p=0.001)
نتيجه گيري: با توجه به وجود ارتباط مثبت معني دار بين سبك هاي تفكر و عملكرد تحصيلي دانشجويان، آموزش مهارت هاي تفكر به منظور ارتقاء آگاهي هاي دانشجويان در مورد سبك هاي تفكر ترجيحي خود و در نتيجه بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان، پيشنهاد مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی