برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1394 , دوره  58 , شماره  9 ; از صفحه 489 تا صفحه 497 .
 
عنوان مقاله: 

اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح رزيستين و آمادگي قلبي تنفسي زنان ميانسال غيرفعال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، پردیس دانشگاه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ازجمله سيتوکين هاي التهابي مهم که ممکن است در بروز بيماري هاي قلبي عروقي نقش داشته باشد رزيستين است.هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح رزيستين و سطح آمادگي قلبي تنفسي زنان ميانسال غيرفعال بود.
روش کار: تعداد21 آزمودني در دو گروه تجربي (10نفر) و کنترل (11 نفر) به روش نمونه گيري در دسترس و هدفمند است. برنامه تمرين هوازي شامل 8 هفته تمرينات هوازي بود که در هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقيقه با شدتي معادل 50 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخيره اجرا شد. پيش ازشروع و در پايان دوره تمرين هوازي، سطوح رزيستين و سطح آمادگي قلبي تنفسي ارزيابي شد. براي تائيد نرمال بودن توزيع داده ها از آزمون آماري کلوموگروف اسميرنوف و همگني واريانس ها توسط آزمون لون و براي مقايسه ميانگين هاي درون گروهي و بين گروهي به ترتيب از آزمون آماري تي استيودنت و مستقل استفاده شد. نتايج در سطح معني داري
p<0.05 آزمايش شدند.
نتايج: هشت هفته برنامه تمرين هوازي منجربه کاهش معني داري مقادير رزيستين سرمي زنان ميانسال غيرفعال شد. مقادير حداکثر اکسيژن مصرفي افزايش معني دار يافت. تغييرات ميانگين هاي بين گروهي در متغيرهاي وزن، نمايه توده بدن و مقاديرحداکثراکسيژن مصرفي تفاوت معني دار داشت.
نتيجه گيري: هشت هفته تمرين هوازي منجربه بهبود مقادير رزيستين و آمادگي قلبي تنفسي زنان ميانسال شد و اين مي تواند به کاهش خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي کمک کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی