برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  70 , شماره  2 ; از صفحه 227 تا صفحه 234 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير اسانس مرزه خوزستاني بر pH پس از کشتار و پتانسيل آنتي اکسيداتيو عضله سينه مرغ گوشتي تحت تنش گرمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: تامين منابع آنتي اکسيداني از طريق خوراک يا آب براي مرغ گوشتي ضمن کاهش اثرات زيانبار راديکال هاي آزاد در بدن پرنده متاثر از تنش گرمايي، به افزايش پتانسيل آنتي اکسيداتيو و پايداري ليپيدها در بافت هاي مختلف کمک مي کند.
هدف: اين مطالعه به منظور بررسي تاثير اسانس مرزه خوزستاني (
Satureja khuzistanica) بر تغييرات پس از کشتار pH و پتانسيل آنتي اکسيداتيو عضله سينه در مرغ گوشتي اجرا شد.
روش کار: تعداد
720 قطعه جوجه يکروزه سويه آرين تهيه و اثر شش تيمار آزمايش شامل سطوح 0 mg/L، 200، 300، 400 و 500 اسانس مرزه خوزستاني و 500 mg/L پلي سوربات-80 در آب آشاميدني، در 6 تکرار (شامل 20 پرنده)، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي، طي 42 روز بررسي شد. فعاليت آنزيم کاتالاز (با استفاده از روش کينتيکي)، گلوتاتيون پراکسيداز و سوپراکسيد ديسموتاز (با استفاده از کيت هاي راندوکس) بوسيله اسپکتروفتومتر اندازه گيري شد. ميزان پراکسيداسيون ليپيد با سنجش ميزان مواد واکنش دهنده با تيوباربيتوريک اسيد (TBARS) به روش شيميايي در عضله سينه انجام گرفت.
نتايج: وزن سينه،
pH اوليه و نهايي عضله سينه مرغ در سن 42 روزگي، تحت تاثير افزودن اسانس مرزه به آب آشاميدني قرار نگرفت (p<0.05). سطوح بالاتر از 200 mg/L اسانس مرزه، ميزان TBARS موجود در عضله سينه را به طور معني داري کاهش داد (p>0.05). فعاليت آنزيم کاتالاز در عضله سينه پرندگان دريافت کننده آب حاوي اسانس، بالاتر از گروه هاي شاهد بود. فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز در عضله سينه مرغ هاي دريافت کننده سطوح 400 mg/L و 500 اسانس مرزه به طور معني داري بالاتر از مرغ هاي دريافت کننده آب فاقد اسانس بود (p>0.05). افزودن اسانس مرزه به آب تا سطح 400 mg/L باعث افزايش ميزان فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز عضله سينه گرديد (p>0.05).
نتيجه گيري نهايي: افزودن اسانس مرزه خوزستاني به آب آشاميدني مرغ گوشتي تحت تنش گرمايي، با افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و کاهش پراکسيداسيون ليپيد، موجب افزايش پتانسيل آنتي اکسيداتيو عضله سينه مرغ مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی