5 SID.ir | تاثير محيط کشت و شدت نور بر رشد و کاروتنوئيدهاي جلبک Dunaliella salina درياچه اروميه

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير محيط کشت و شدت نور بر رشد و کاروتنوئيدهاي جلبک Dunaliella salina درياچه اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* نور، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، گروه زیست شناسی دریا
 
چکیده: 

تحقيق فوق اختصاص يافته به تاثير محيط کشت و شدت نور بر ميزان رشد و کاروتنوئيدهاي جلبک Dunaliella salina درياچه اروميه است. در اين مطالعه ابتدا گونه دوناليلا از درياچه اروميه جمع آوري گرديد و سپس به روش پليت آگار خالص سازي شد. جهت مطالعه تاثير محيط کشت هاي مختلف بر ميزان رشد و کاروتنوئيدهاي اين گونه، شش تيمار هر کدام با سه تکرار از محيط هاي کشت با شوري 1.03، 2.99 و 4.96 مولار در شدت نور 40، 120 و 200 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه، در اتاقک هاي مخصوص کشت قرار داده شدند. شمارش سلولي در سه تکرار با استفاده از لام هموسيتومتر و به صورت روزانه انجام شد و منحني رشد با استفاده از نرم افزار اکسل ترسيم گرديد. منحني مقدار کاروتنوئيدهاي سنتز شده جلبک با استفاده از نرم افزار اکسل ترسيم گرديد و توسط آزمون آناليز واريانس دو طرفه بين تيمار ها مقايسه شد. نرخ رشد ويژه اختلاف معني داري در تيمارهاي مختلف داشت (P<0.05). حداکثر نرخ رشد (2.45d-1) در شدت نور 40 ميکرومول و شوري 2.99 مولار و حداقل آن (0.6d-1) در شوري 4.96 و 120 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه ثبت شد. نتايج نشان داد که افزايش شدت نور در محيط کشت با شوري 2.99، سبب کاهش تراکم سلولي و نرخ رشد در D.salina مي شود، ولي افزايش شدت نور از 40 به 200 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه در محيط کشت 1.03، سبب افزايش تراکم سلولي و نرخ رشد در اين جلبک مي گردد. آناليز واريانس نتايج حاصل نشان داد که ميزان کاروتنوئيدهاي دوناليلا در غلظت هاي مختلف نور و شوري و تاثير متقابل آنها اختلاف معني دار دارد (P<0.05). وجود تاثير متقابل معني دار بين سطوح مختلف نور و شوري نشان داد که حداکثر مقدار کاروتنوئيد سنتز شده در تيمار با شدت نور 200 ميکرومول و شوري 2.99 مولار به مقدار 5.07 ميکروگرم بر ميلي ليتر و کم ترين مقدار در شدت نور 120 ميکرومول با شوري 1.03 مولار به مقدار 1.02 ميکروگرم بر ميلي ليتر مي باشد. نتايج نشان داد که افزايش شدت نور از 40 به 200 ميکرومول در هر سه شوري مورد آزمايش سبب افزايش سنتز مقدار کاروتنوئيدها در اين جلبک D.salina مي گردد و مناسبترين شدت شوري جهت سنتز کاروتنوئيدها شوري 2.99 مولار مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی