برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  3 ; از صفحه 125 تا صفحه 144 .
 
عنوان مقاله: 

کارايي روش هاي نمونه برداري فاصله اي در برآورد ويژگي هاي زيست سنجي توده هاي تنک بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) در زاگرس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: روش هاي نمونه برداري فاصله اي مجموعه اي از روش هاي پرکاربرد در برآورد ويژگي هاي کمي جنگل به شمار مي روند، اگرچه هر کدام از اين روش ها و برآوردکننده هاي مربوط به آنها با توجه به عوامل مختلف (مانند شرايط محيطي، تراکم توده و توزيع درختان) از کارايي متفاوتي برخوردار هستند. بنابراين با توجه به اهميت روش هاي فاصله اي و جايگاه آن ها در برآورد ويژگي هاي کمي با صرف هزينه و زمان اندک، آگاهي از نحوه عملکرد اين روش ها در جنگل هاي تنک ضروري به نظر مي رسد. اين مطالعه با هدف بررسي کارايي 12 روش نمونه برداري فاصله اي مهم در جمع آوري ويژگي هاي زيست سنجي درختان بنه (تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش) در توده هاي تنک زاگرس انجام شد. اين مطالعه روش هاي فاصله اي را در دو گروه تک و چند فاصله اي بررسي مي نمايد. همچنين شناسايي برآوردکننده مطلوب در هر روش نيز از اهداف اين پژوهش قرار گرفت و کارايي اين روش ها در شرايط يکسان مورد مقايسه شد.
مواد و روش ها: يک توده از درختان بنه با تراکم بسيار کم (19.44 پايه در هکتار) در جنگل تحقيقاتي بنه فيروزآباد استان فارس انتخاب شد. با استفاده از يک شبکه 100×100 متر، 46 نقطه نمونه برداري در داخل محدوده مورد مطالعه قرار گرفت. شش روش نمونه برداري تک فاصله اي و شش روش نمونه برداري چندفاصله اي براي برآورد ويژگي هاي مورد بررسي به کار رفتند. دقت نتايج حاصل از اين روش ها با استفاده از مجذور ميانگين مربعات خطا و صحت آن ها توسط معيار صحت و مقايسه ميانگين ها با مقدار واقعي با استفاده از آزمون
t تک نمونه اي ارزيابي گرديد.
يافته ها: با استفاده از دو معيار صحت و دقت، برآوردکننده هاي مناسب در روش هاي تک فاصله اي نزديک ترين فرد (کوتام و همکاران)، نزديک ترين همسايه (کوتام و کورتيس) و مربع تي (بايت) و روش هاي چند فاصله اي مربعي با نقطه مرکزي (کوتام و کورتيس) شناسايي شدند. براي برآورد تراکم و درصد تاج پوشش، دو روش تک فاصله اي نزديکترين فرد (با برآوردکننده کوتام و همکاران) و نزديکترين همسايه (با برآوردکننده کوتام و کورتيس) بهترين کارايي را داشتند. از ميان روش هاي چند فاصله اي روش بايت و رايپلي (معيار صحت 3.7 درصد و
(p<0.05 براي برآورد تراکم و روش هاي ترکيبي (معيار صحت 2.36 درصد و p<0.05) و نقطه مشترک (معيار صحت 2.36 درصد و (p<0.05 براي اندازه گيري درصد تاج پوشش مناسب بودند.
نتيجه گيري: به طور کلي، دو روش تک فاصله اي نزديک
ترين فرد و نزديک ترين همسايه براي برآورد صحيح و دقيق ويژگي هاي زيست سنجي درختان بنه در توده تنک مورد مطالعه از کارايي لازم برخوردار بودند. در مطالعات آتي مي توان به تاثير اندازه شبکه نمونه برداري و نحوه توزيع درختان بر کارايي روش هاي فاصله اي پرداخت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع، ل.، و عرفانی فرد، س.، و تقوایی، م.، و کریمی نژاد، ن. (1395). کارایی روش های نمونه برداری فاصله ای در برآورد ویژگی های زیست سنجی توده های تنک بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) در زاگرس. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, 23(3), 125-144. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283241Vancouver : کپی

زارع لعیا، عرفانی فرد سیدیوسف، تقوایی منصور، کریمی نژاد نرگس. کارایی روش های نمونه برداری فاصله ای در برآورد ویژگی های زیست سنجی توده های تنک بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) در زاگرس. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل. 1395 [cited 2021September21];23(3):125-144. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283241IEEE : کپی

زارع، ل.، عرفانی فرد، س.، تقوایی، م.، کریمی نژاد، ن.، 1395. کارایی روش های نمونه برداری فاصله ای در برآورد ویژگی های زیست سنجی توده های تنک بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) در زاگرس. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, [online] 23(3), pp.125-144. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283241. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی