برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  17 , شماره  2 ; از صفحه 106 تا صفحه 116 .
 
عنوان مقاله: 

رشد جنبه معنايي فعل در کودک فارسي زبان: مطالعه طولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده علوم شناختی، گروه زبان شناسی شناختی، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف :فراگيري فعل به عنوان يکي از اجزاي اصلي جمله همواره به عنوان يکي از مقوله هاي سوال برانگيز در روند فراگيري زبان محسوب شده است. در اين ميان يکي از مسائل مهم در فعل آموزي، تشخيص معناي فعل با استفاده از سرنخ هاي نحوي و فراگيري جنبه معنايي فعل است. بنابراين هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رشد جنبه معنايي فعل در يک کودک فارسي زبان بود. علاوه براين همان گونه که در برخي از زبان ها گزارش شده است، پاسخ به اين پرسش ها بود: آيا در فرايند فراگيري فعل و تعبير معناي فعل کودک فارسي زبان، سرنخ هاي نحوي نقشي اساسي ايفا مي کند؟ آيا کودک در تعبير معناي فعل از قالب نحوي جمله کمک مي گيرد؟
روش بررسي: اين پژوهش به صورت موردي و طولي روي يک کودک فارسي زبان بين سنين 21 تا 45 ماهگي انجام و اطلاعات به طور طبيعي و در بافت مکالمات روزمره جمع آوري شد. پس از گردآوري داده ها که در طول بيست و چهار ماه انجام گرفت، افعال توليد شده براساس طبقه بندي معنايي افعال در چارچوب ديدگاه لي و نايگلس (2005) در چهار طبقه معنايي افعال حرکتي، افعال دروني ارتباطي، افعال فرايندهاي بدني و افعال خلقت اجرايي دسته بندي شد. چارچوب نظري پژوهش راه اندازي نحوي نايگلس (1990 و 2005) بود که ديدگاهي تعاملي (معنايي-نحوي) محسوب مي شد. همچنين روش تحليل داده هاي پژوهش نيز از نوع توصيفي تحليلي بود
.
يافته ها :يافته هاي حاصل از پژوهش حضور راه اندازي نحوي را در روند رشد فعل آموزي کودک فارسي زبان تاييد مي کند؛ به اين ترتيب که کودک فارسي زبان در دوره سني 21 تا 45 ماهگي از سرنخ هاي نحوي در تعبير معناي فعل استفاده مي کند و قالب نحوي جمله به کودک کمک مي کند که معناي فعل را تعبير کند. از ديگر دستاوردهاي اين پژوهش، نشان دادن سلسله مراتب ظهور طبقه معنايي افعال در روند زبان آموزي بود؛ به اين صورت که شواهد حاصل از پژوهش نشان داد که در روند فعل آموزي کودک فارسي زبان، ابتدا طبقه فعل هاي حرکتي ظاهر مي شود و از بيشترين بسامد رخداد در روند فراگيري فعل برخوردار است. پس ازآن فعل هاي فرايندهاي بدني و سپس فعل هاي خلقت اجرايي و افعال دروني ارتباطي با بسامد کمتر در اين بازه سني توليد مي شود. بسامد کم افعال دروني ارتباطي و نيز درک نکردن معناي ضمني برخي افعال توسط کودک، به ويژه در دوره هاي ابتدايي اين بازه سني فعل آموزي، نشان مي دهد که در آغاز بيشتر پديده هاي ملموس و غيرانتزاعي در ذهن کودک وجود دارد. به عبارت ديگر کودک پديده هاي ملموس و غيرانتزاعي را سريع تر ياد مي گيرد و به تدريج با يادگيري واژه هاي ملموس و عيني، ذهن نقشي کودک خودبه خود به دنبال ويژ گي هاي مشترک بين واژه هاي ملموس و انتزاعي مي گردد و آنها را درمي يابد. يکي از مسائل قابل توجه در يافته هاي پژوهش حاضر اين بود که هرچه تعامل کودک با محيط اجتماعي بيشتر مي شود و رشد شناختي کودک افزايش مي يابد، توليد فعل به ويژه فعل هاي خلقت-اجرايي در کودک افزايش مي يابد.
نتيجه گيري :شواهد به دست آمده از پژوهش نشان داد که بسامد روند رشد فعل به لحاظ معنايي در کودک فارسي زبان مانند کودکان ديگر زبان هاست و قالب نحوي جمله در تعبير معناي فعل به او کمک مي کند. به نظر مي رسد از اين ويژگي مي توان در تشخيص، ارزيابي و توانبخشي اختلالات گفتار و زبان در روند فراگيري فعل بهره گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی