نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 71 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه استرس شغلي و تعلل ورزي در بين پرستاران: مطالعه موردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه یزد، یزد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: شغل پرستاري به دليل ماهيت آن با درجه بالايي از استرس همراه است. با وجود استرسي که پرستاران متحمل مي شوند، انجام وظايف محوله بدون تعلل از جانب آنها حياتي و قابل تامل است.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه استرس شغلي و تعلل ورزي در بين پرستاران انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه توصيفي تحليلي است.( 144) پرستار از بخش هاي مختلف بيمارستان شهداي کارگر شهر يزد در خرداد (1392) به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استرس شغلي اليوت (1994) و پرسشنامه محقق ساخته تعلل ورزي، گرد آوري شدند. پرسشنامه استرس اليوت، پرستاران را از نظر سطح استرس به چهار دسته؛ با عزت نفس بالا، داراي زندگي سالم، احساس افسردگي و بحران رواني تقسيم مي کند. همچنين، پرسشنامه علل تعلل، براساس سه عامل؛ فردي، سازماني و محيطي، طراحي گرديد. پايايي ابزار بر اساس روش بازآزمايي و با آلفاي کرونباخ به ترتيب (0.75 و 0.76) و روايي آن ها نيز با تحليل عاملي تاييدي (0.64 و 0.67) برآورد شد. داده ها با روش هاي آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون (در سطح معناداري 0.01) تحت نسخه 20 برنامه SPSS تحليل شدند.يافته ها: ميانگين نمرات استرس (60.13) و تعلل (46) پرستاران نشان داد که آن ها داراي استرس متوسط به بالا و داراي احساس افسردگي هستند و ميزان تعلل ورزي نيز بالاست. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نيز نشان داد، استرس شغلي با تعلل ورزي پرستاران رابطه مثبت (r=0.76) و معناداري (p=0.00) دارد. ضمنا، بين استرس شغلي با هر يک از عوامل تعلل ورزي فردي، سازمان و محيطي (p=0.00) رابطه مثبت و معناداري مشاهده شد که بيشترين ارتباط مربوط به عوامل فردي (r=0.628) و سازماني (r=0.585) بوده است (p=0.00).نتيجه گيري: در اين بيمارستان مديران پرستاري مي توانند با کاهش فشار کاري بوسيله تنظيم ساعات کاري بر اساس شرايط و روحيات پرستاران و برگزاري دوره هاي مديريت استرس و مشاوره هاي دوره ايي همچنين گزينش پرستاران براساس عواملي مانند ويژگي هاي شخصيتي، سن و کمال گرايي به کاهش تعلل ورزي کمک کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرضی، ن.، و بهلکه، آ.، و بردبار، غ. (1394). بررسی رابطه استرس شغلی و تعلل ورزی در بین پرستاران: مطالعه موردی. مدیریت پرستاری, 4(2), 71-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280879Vancouver : کپی

فرضی نازنین، بهلکه آی ناز، بردبار غلامرضا. بررسی رابطه استرس شغلی و تعلل ورزی در بین پرستاران: مطالعه موردی. مدیریت پرستاری. 1394 [cited 2022May25];4(2):71-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280879IEEE : کپی

فرضی، ن.، بهلکه، آ.، بردبار، غ.، 1394. بررسی رابطه استرس شغلی و تعلل ورزی در بین پرستاران: مطالعه موردی. مدیریت پرستاری, [online] 4(2), pp.71-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280879. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 261 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی