برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

اختلالات اسکلتي عضلاني و ارتباط آن با کيفيت زندگي در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اختلالات اسکلتي عضلاني (WMSDs) يکي از شايع ترين مشکلات سلامت شغلي بوده که با صرف هزينه هاي زياد و کاهش بهره وري در پرستاران همراه است. از سويي کيفيت زندگي يک مفهوم چند بعدي است که عوامل مهمي نظير وضعيت جسمي و رواني بر آن تاثير مي گذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي اختلالات اسکلتي عضلاني مرتبط با کار و ارتباط آن با کيفيت زندگي در پرستاران انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي تحليلي بود که بر روي 940 نفر از پرستاران شاغل در کليه بيمارستان هاي سطح شهر ساري، به روش سرشماري انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه اختلالات اسکلتي عضلاني نورديک و کيفيت زندگي (SF-36) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس، تي تست و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري 0.05 و نرم افزار SPSS.18 صورت گرفت.يافته ها: نتايج نشان داد اختلالات ناحيه کمر با شيوع 60.9% شايع ترين اختلال در بين پرستاران بود. بين کليه ابعاد کيفيت زندگي، به استثناي عملکرد اجتماعي، با WMSDs رابطه معناداري وجود داشت (P<0.05). همچنين بين سن، جنس و سطح تحصيلات با WMSDs و نيز بين جنس و نظام کاري با کيفيت زندگي افراد ارتباط معنادار آماري مشاهده شد (P<0.05).نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه، شيوع WMSDs در پرستاران به نسبت بالاست. در اغلب پرستاران سطح کيفيت زندگي متوسطي مشاهده شد. بنابراين هر گونه مداخله جهت بهبود کيفيت زندگي و پيشگيري از WMSDs مي بايست بر کاهش نيازهاي فيزيکي و فشارهاي روانشناختي متمرکز شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیری زرین قبائی، د.، و حارث آبادی، م.، و باقری نسامی، م.، و طالب پورامیری، ف. (1395). اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در پرستاران. ارگونومی, 4(1), 39-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280858Vancouver : کپی

نصیری زرین قبائی داوود، حارث آبادی مهدی، باقری نسامی معصومه، طالب پورامیری فرشته. اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در پرستاران. ارگونومی. 1395 [cited 2022January21];4(1):39-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280858IEEE : کپی

نصیری زرین قبائی، د.، حارث آبادی، م.، باقری نسامی، م.، طالب پورامیری، ف.، 1395. اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در پرستاران. ارگونومی, [online] 4(1), pp.39-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280858. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی