برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير ارتفاع متناوب شبيه سازي شده بر شاخص هاي متابوليک و هماتولوژيک موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت نوع دو، يک اختلال متابوليکي توام با مقاومت انسوليني سلول هاي کل بدن است و پنجمين عامل مرگ و مير در جهان به شمار ميرود. از طرفي سازگاري با ارتفاع مرگ و مير ناشي از برخي بيماري هاي مزمن را کاهش ميدهد، بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير ارتفاع متناوب شبيه سازي شده بر شاخص هاي متابوليک، هماتولوژيک و عملکرد کبدي موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين بود.
روش کار: در ا?ن مطالعه تجربي، تعداد 24 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار (وزن اوليه 20±220 گرم) به طور تصادفي در سه گروه
8 تايي: گروه کنترل سالم (NC, n=8)، گروه کنترل ديابتي (D, n=8) (دريافت کننده 37 mg/kg استرپتوزوتوسين بعداز 2 هفته تغذيه با غذاي چرب) و گروه ديابتي+ هيپوکسي (D+H، n= 8) شامل ديابتيهاي تيمار شده در شرايط هيپوکسي متناوب (14% معادل فشار اکسيژن 106ميليمتر جيوه و مشابه ارتفاع 3400 متر و به مدت هشت هفته) تقسيم شدند سپس شاخص هاي ديابتي، خوني و متابوليسم ليپيدي و نيز آنزيم هاي کبدي آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST) و آلانين آمينو ترانسفراز در خون محيطي رت ها اندازه گيري گرديد.
?افتهها: نتايج نشان داد که هيپوکسي متناوب، سطح سرمي کلسترول تام،
LDL VLDL، و تري گليسيريد را بطور معني داري نسبت به گروه کنترل ديابتي کاهش داده است. همچنين قرار گرفتن در معرض هيپوکسي متوسط متناوب موجب کاهش معني دار در سطح گلوکز ناشتا و شاخص مقاومت انسوليني HOMA-IR و ALT شد (P<0.05)، اما تغيير معني داري در شاخص حساسيت به انسولين (QUICKI) و AST (p=0.28) در بين دو گروه ديابتي ديده نشد. همچنين ميزان هموگلوبين و هماتوکريت در گروه ديابتي هيپوکسي نسبت به گروه کنترل ديابتي افزايش معني دار نشان داد، اما تفاوت شمارش گلبول هاي قرمز بين گروه کنترل ديابتي و هيپوکسي ديابتي معني دار نبود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده به نظر مي رسد که هيپوکسي متناوب (مشابه استقرار در ارتفاعات بطور مزمن و متناوب) با افزايش ظرفيت ساخت هموگلوبين، کاهش مقاومت انسوليني و نيز بهبود وضعيت کبدي مي تواند در کنترل ديابت نوع دو موثر واقع شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فراموشی، م.، و امیرساسان، ر.، و ساری صراف، و.، و کریمی، پ. (1395). تاثیر ارتفاع متناوب شبیه سازی شده بر شاخص های متابولیک و هماتولوژیک موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 16(1), 53-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280770Vancouver : کپی

فراموشی مهدی، امیرساسان رامین، ساری صراف وحید، کریمی پوران. تاثیر ارتفاع متناوب شبیه سازی شده بر شاخص های متابولیک و هماتولوژیک موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1395 [cited 2021October19];16(1):53-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280770IEEE : کپی

فراموشی، م.، امیرساسان، ر.، ساری صراف، و.، کریمی، پ.، 1395. تاثیر ارتفاع متناوب شبیه سازی شده بر شاخص های متابولیک و هماتولوژیک موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 16(1), pp.53-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280770. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی