4 SID.ir | ارتباط روش هاي کمک باروري با خطر زايمان پره ترم در تولدهاي تک قلويي زنده در استان تهران، ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارتباط روش هاي کمک باروري با خطر زايمان پره ترم در تولدهاي تک قلويي زنده در استان تهران، ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: زايمان پره ترم از علل عمده مرگ و مير نوزادان است و يافته هاي اخير نشان مي دهد که استفاده از روش هاي کمک باروري (ART) ممکن است به تولد نوزاد پره ترم منجر شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ART و زايمان پره ترم در تولدهاي تک قلويي زنده در استان تهران انجام شد.
روش کار: اين مطالعه هم گروهي گذشته نگر بر روي 4704 زن باردار با زايمان تک قلويي زنده مراجعه کننده به زايشگاه هاي استان تهران طي 15 تا 30 تير 1394 انجام شد. به منظور بررسي ارتباط بين زايمان پره ترم و
ART از نسبت شانس خام و نسبت شانس تعديل شده استفاده شد. همچنين ارتباط بين علت ناباروري و زايمان پره ترم در حاملگي هاي حاصل از ART مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 16) و روش رگرسيون لوجستيک انجام شد. ميزان p کمتر از معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: از 4704 زن تک قلوزا، 4367 نفر (
%92.8) حاملگي خودبه خودي و 337 نفر (%7.2) حاملگي با ART داشتند. ميزان زايمان پره ترم در حاملگي هاي حاصل از ART (%10.1) به صورت معني داري بالاتر از حاملگي هاي خودبه خودي (%4.9) بود (P<0.001). همچنين ميزان زايمان ابتداي ترم يا پره ترم در حاملگي هاي حاصل از ART (%54.0) به صورت معني داري بالاتر از حاملگي هاي خودبه خودي (%43.1) بود (P<0.001). بر اساس نتايج تحليل چندمتغيره (مدل تعديل شده)، احتمال زايمان پره ترم و زايمان ابتداي ترم يا پره ترم در حاملگي هاي حاصل از ART به ترتيب 1.99 (%95ci: 1.35-2.92) و 1.39 (%95ci: 1.11-1.74) برابر حاملگي هاي خودبه خودي بود. در حاملگي هاي حاصل از ART، ارتباط آماري معني داري بين علت ناباروري و زايمان پره ترم (P=0.628) و همچنين زايمان ابتداي ترم يا پره ترم (p=0.418) مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در بين تولدهاي تک قلويي زنده، احتمال زايمان پره ترم و زايمان ابتداي ترم يا پره ترم بعد از تعديل عوامل مخدوش کننده در حاملگي هاي حاصل از
ART به ترتيب 2 و 1.4 برابر تولدهاي خودبه خودي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی