برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش نگرش کشاورزان حوزه آبخيز زنجانرود نسبت به خشکسالي و مديريت آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

شکسالي يک پديده آب و هوايي است که همواره جوامع روستايي با اثرات متعدد آن از جمله مشکلات اقتصادي و اجتماعي روبرو هستند. پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش كشاورزان حوضه آبخيز زنجانرود شهرستان زنجان نسبت به خشكسالي و عوامل مرتبط با آن انجام شده است. در اين مطالعه از روش توصيفي- پيمايشي استفاده شده و ابزار گرد آوري داده هاي تحقيق نيز پرسشنامه بوده است. براي سنجش روايي پرسشنامه از ديدگاه اعضاي هيات علمي و کارشناسان مرتبط و براي پايايي آن از آزمون راهنما و محاسبه ضريب کرونباخ آلفا استفاده شده است (a=0.74). جامعه آماري اين تحقيق را کشاورزان حوضه آبخيز زنجانرود تشکيل داده اند (N=10000). که از ميان آنها نمونه 140نفري با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. يافته هاي پژوهش نشان داد نگرش کشاورزان مورد مطالعه نسبت به خشکسالي و مديريت آن بيشتر به صورت قضا و قدر است تا عقلايي و اعتقاد چنداني بر امکان کاهش آثار خشکسالي از طريق به کار گيري رويه هاي مديريت خشکسالي ندارند. نتايج تحليل همبستگي نشان داد بين سن افراد با نگرش به خشکسالي رابطه معکوس و معني دار و بين تحصيلات و درآمد با نگرش به خشکسالي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون به روش گام به گام نشان داد که دو متغير درآمد و سن افراد مورد مطالعه، 24.8 درصد از تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی