برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر در تخريب مراتع قشلاقي (مطالعه موردي: شهرستان جويبار- استان مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

عوامل متعددي باعث تخريب مراتع قشلاقي مي گردد که به خصوص در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي، به طور دقيق بررسي نشده اند و سهم و نقش آنها در تخريب منابع طبيعي مشخص نشده است. بنابراين، ضرورت دارد در برنامه ريزي و سياست گذاري در بخش منابع طبيعي به ويژه مراتع، به نيروهاي محرک انساني در کنار نيروهاي محرک فيزيکي توجه شود. هدف تحقيق حاضر، شناخت عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر تخريب مراتع قشلاقي شهرستان جويبار بود. جامعه آماري تحقيق شامل 92 بهره بردار از شش سامان عرفي انارپا، پايين رود پشت، چفت سر، انارمرز، فوتم سفلي، مشک آباد بودند. ابزار مورد استفاده در اين روش براي گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 74 بهره بردار تعيين شد. به منظور برآورد پايايي پرسشنامه از آزمون ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0.63 بدست آمد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که از بين شاخص هاي اقتصادي- اجتماعي موثر بر کاهش سطح مراتع قشلاقي، تنها شاخص اقتصادي تغيير شيوه معيشت بهره برداران معني دار شده است. همچنين بين گويه هاي اين شاخص با ميزان تخريب مراتع قشلاقي رابطه مثبت و معني داري در سطح 0.95 وجود دارد و گويه ها، 86 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين مي کنند. نتايج مقايسه ميانگين مولفه هاي مورد نظر تحقيق از ديدگاه پاسخگويان محلي نشان داد، تفاوت بين مولفه ها در سطح 0.01 معني دار بوده است. به علاوه، نتايج حاصل از تحليل رگرسيوني نشان داد که متغير تاثير بهره برداري گروهي، تغيير کاربري اراضي، رقابت در افزايش تعداد دام و فقر مالي و کاهش درآمد، بيشترين تاثير را بر کاهش سطح مراتع قشلاقي داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

قاسمی، م.، و حیدری، ق.، و رستگار، ش.، و کوهستانی، ن. (1395). تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر در تخریب مراتع قشلاقی (مطالعه موردی: شهرستان جویبار- استان مازندران). حفاظت زیست بوم گیاهان, 4(8), 49-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278638Vancouver : کپی

قاسمی مجید، حیدری قدرت اله، رستگار شفق، کوهستانی نعمت اله. تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر در تخریب مراتع قشلاقی (مطالعه موردی: شهرستان جویبار- استان مازندران). حفاظت زیست بوم گیاهان. 1395 [cited 2021April16];4(8):49-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278638IEEE : کپی

قاسمی، م.، حیدری، ق.، رستگار، ش.، کوهستانی، ن.، 1395. تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر در تخریب مراتع قشلاقی (مطالعه موردی: شهرستان جویبار- استان مازندران). حفاظت زیست بوم گیاهان, [online] 4(8), pp.49-62. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278638>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی