برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مصرف مكمل ويتامين ث بر پرفشاري خون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خیابان زند
 
چکیده: 
<P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">زمينه: پرفشاري خون يکي از مهم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">ترين مشکلات بهداشت عمومي در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه است</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt"> و</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"> ويتامين آنتي اکسيدانت</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">با تغيير در عوامل مستعد کننده ممکن است باعث کاهش پرفشاري خون </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">شو</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">د.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">هدف:</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">مطالعه به منظور تعيين اثر ويتامين آنتي اکسيدانت</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">ميزان فشار خون بيماران مبتلا به پرفشاري خون انجام شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">مواد و روش ها: در </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">اين</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"> مطالعه تجربي </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">كه </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">به روش قبل و بعد </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">در مركز قلب حضرت فاطمه شيراز در سال 1381 انجام شد، </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">تعداد 35 بيمار مبتلا به پرفشاري خون که فاقد بيماري</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">هاي کليوي، کبدي، قلب و عروقي و غيره بودند، انتخاب شدند</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"> شاخص آنتروپومتريک اندازه</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">گيري و نمايه توده بدني محاسبه شد. يک پرسش</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">نامه بسامد خوراک<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تکميل و توسط نرم افزار </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">Nutrition III</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> تجزيه و تحليل </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">شد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">. هولترمانيتورينگ 24 ساعته فشار خون جهت اندازه</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">گيري فشار خون و يک نمونه خون ناشتا جهت تعيين مقدار ويتامين ث پلاسما به روش 2 و 4 و</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">دي نيتروفنيل</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">هيدرازين با استفاده از اسپکتروفتومتر </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">UV/<SPAN class=SpellE>vis</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> در طول موج 520 نانومتر در ابتداي مطالعه و</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">پس از يک ماه مصرف قرص ويتامين ث500 ميلي</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">گرمي در روز اندازه</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">گيري شد. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">داده‎ها با</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"> آزمون هاي آماري </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">t</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> زوج و ضريب همبستگي اسپيرمن و مجذور کاي </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">تجزيه و تحليل </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">شد</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">ند</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">يافته</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">ها: مصرف مکمل ويتامين ث ب</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">ه </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">طور معني</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">داري ميزان فشار خون سيستوليک (003/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">p<۰</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>) و ميزان فشار دياستوليک را کاهش داد (005/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">p<۰</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>). غلظت اسيد اسکوربيک پلاسما به </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">طور معني</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">داري بعد از مصرف مکمل ويتامين ث افزايش يافت</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">(005/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">p<۰</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>). ارتباط معکوس معني داري<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>بين فشار خون سيستوليک و غلظت اسيد اسکوربيک پلاسما در ابتداي مطالعه </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">به دست آمد </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">(006/0 </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">p<</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>). بين مقدار فشار خون سيستوليک در ابتدا</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">ي</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"> مطالعه با نسبت درصد تغييرات فشار خون سيستوليک رابطه معني</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">‎</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">داري </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">به دست آمد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">. بين مقدار فشار خون دياستوليک در ابتدا</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">ي</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"> مطالعه با نسبت درصد تغييرات فشار خون دياستوليک </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">نيز </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">رابطه معکوس معني دار</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">ي </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">مشاهده شد </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">(005/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt">p<۰</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN>).</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر مصرف مکمل ويتامين ث به ميزان 500 ميلي گرم در روز به مدت يک ماه منجر به کاهش ميزان فشار خون سيستوليک و دياستوليک در بيماران مبتلا به پرفشاري خون </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt">مي‎شود</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">.<o:p></o:p></SPAN></P>
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روان شاد، ش.، و صادقی، ش.، و زیبایی نژاد، م.، و ستوده مرام، ا.، و منتصری، ه. (1384). تاثیر مصرف مکمل ویتامین ث بر پرفشاری خون. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 9(2 (پیاپی 35)), 93-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27695Vancouver : کپی

روان شاد شهناز، صادقی شیما، زیبایی نژاد محمدجواد، ستوده مرام اسفندیار، منتصری هاشم. تاثیر مصرف مکمل ویتامین ث بر پرفشاری خون. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1384 [cited 2021December01];9(2 (پیاپی 35)):93-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27695IEEE : کپی

روان شاد، ش.، صادقی، ش.، زیبایی نژاد، م.، ستوده مرام، ا.، منتصری، ه.، 1384. تاثیر مصرف مکمل ویتامین ث بر پرفشاری خون. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, [online] 9(2 (پیاپی 35)), pp.93-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27695. 

 
بازدید یکساله 15952 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی