نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 20 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

نقش سرسختي روان شناختي و سلامت معنوي در تبيين کيفيت زندگي دانشجويان علوم پزشکي کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: کيفيت زندگي به عنوان يکي از پديده هاي مهم سلامتي از عوامل مختلفي تاثير مي پذيرد. پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش سرسختي روان شناختي و سلامت معنوي در تبيين کيفيت زندگي دانشجويان انجام شد.مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال تحصيلي 93-1392 بود. حجم نمونه برآورد شده 120 نفر بود که به صورت نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري شامل پرسشنامه سرسختي روان شناختي اهواز، مقياس سلامت معنوي پالوتيزيان و پارک و پرسشنامه کيفيت زندگي (SF-36) و همچنين برگه اطلاعات جمعيت شناختي دانشجويان بود. تحليل داده ها در ويرايش 19 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام انجام پذيرفت.يافته ها: بين سرسختي روان شناختي و کيفيت زندگي همبستگي مثبت معني داري وجود داشت (P<0.05). بين سلامت معنوي و کيفيت زندگي نيز رابطه مثبت و معني داري مشاهده شد (P<0.05)، اما بين کيفيت زندگي و سلامت معنوي در بعد وجودي رابطه معني داري مشاهده نشد، در حالي که در بعد مذهبي رابطه معني داري وجود داشت (P<0.05). سرسختي روان شناختي و سلامت معنوي جمعا 11.3 درصد واريانس کيفيت زندگي را پيش بيني کردند.نتيجه گيري: با توجه به رابطه بين متغيرهاي پژوهش، پيشنهاد مي شود به منظور بالا بردن کيفيت زندگي دانشجويان، با تدارک بسته هاي آموزشي در خصوص افزايش سلامت معنوي و سرسختي روان شناختي در دانشگاه ها اقدامات مناسب صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شهبازی راد، ا.، و غضنفری، ف.، و عباسی، م.، و محمدی، ف. (1394). نقش سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه. آموزش و سلامت جامعه, 2(2), 20-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275774Vancouver : کپی

شهبازی راد افسانه، غضنفری فیروزه، عباسی منظر، محمدی فرشته. نقش سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه. آموزش و سلامت جامعه. 1394 [cited 2022May27];2(2):20-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275774IEEE : کپی

شهبازی راد، ا.، غضنفری، ف.، عباسی، م.، محمدی، ف.، 1394. نقش سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه. آموزش و سلامت جامعه, [online] 2(2), pp.20-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275774. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی