برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آرام سازي بنسون بر سطح اضطراب آشکار بيماران کانديد عمل جراحي قلب باز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه کودکان
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از مشکلات رايج بيماران تحت عمل جراحي قلب باز، اضطراب مي باشد که ميتواند پيامدهاي نامطلوبي را به دنبال داشته باشد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آرام سازي بنسون بر سطح اضطراب آشکار بيماران کانديد عمل جراحي قلب باز انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک کارآزمايي باليني است که بر روي 90 بيمار کانديد عمل جراحي قلب باز بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکي آجا در شهر تهران در سال 1393 انجام شده است. واحدهاي مورد پژوهش به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و با تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد اضطراب آشکار اشپيل برگر بود؛ که در دو گروه کنترل و آزمون عصر روز قبل از عمل جراحي و پس از آموزش آرام سازي بنسون در گروه مداخله، صبح روز عمل در هر دو گروه نيم ساعت قبل از عمل، اضطراب بيماران را ارزيابي نمود. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون هاي کاي اسکوئر، تي زوجي و تي مستقل) انجام شد.
يافته ها: ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش  55.82سال بود که 55.6% مرد و 82.2% متاهل بودند. ميانگين نمره اضطراب قبل از مداخله در گروه آزمون 4.43±34.35 و در گروه کنترل 5.20±35.26 بود (P=0.374) که پس از مداخله در گروه آزمون به 2.74±26.73 کاهش ولي در گروه کنترل به 4.85±50.91 افزايش يافت (P=0.001). مقايسه نمره اضطراب دو گروه آزمون و کنترل پس از مداخله حاکي از اين بود که اين دو گروه اختلاف معني داري با يکديگر داشتند (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش، آرام سازي بنسون به طور معناداري موجب کاهش سطح اضطراب آشکار بيماران کانديد عمل جراحي قلب باز شده و پيشنهاد مي شود که پرستاران از اين روش به عنوان يکي از روش هاي طب مکمل و غيردارويي براي کاهش سطح اضطراب بيماران کانديد عمل جراحي قلب باز استفاده نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 260
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی