برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت مهارت کنترل خشم در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 

مقدمه: خشم به رفتارهايي منجر ميشود که خسارت فراواني به بار مي آورد. مديريت خشم به فرد کمک مي کند تا ياد بگيرد چه طور خونسرد باشد و احساس منفي قبل از شروع خشم را مهار کند.
هدف: هدف اين مطالعه تعيين وضع مهارت هاي کنترل خشم در دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي در سال تحصيلي 94-93 روي 166 دانشجو انجام شد. روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي بود. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد مهارتهاي کنترل خشم PACT بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و با آزمون هاي توصيفي (تعداد، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و تحليلي (کاي دو، دقيق فيشر و ضريب همبستگي پيرسون) تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين نمره کلي مهارتهاي کنترل خشم در اين دانشجويان متوسط بود. در حالي که مهارت شوخ طبعي در 62% آنها خوب بود ولي نمره ساير مهارت هاي کنترل خشم در اين دانشجويان متوسط بود. همچنين ميان مهارت کنترل خشم با محل سکونت دانشجويان (P=0.004) و معدل (P=0.014) آنها ارتباط معنادار مشاهده شد. بدين صورت که دانشجويان ساکن خوابگاه و دانشجويان با معدل پايينتر، مهارت کنترل خشم بهتري داشتند.
بحث و نتيجه گيري: وضع مهارت هاي کنترل خشم در اين دانشجويان مطلوب نبود و طراحي مداخلات ارتقايي در اين زمينه ضروري است. با توجه به وجود همبستگي ميان نمره ابعاد مهارت کنترل خشم، ارتقاي هر يک از اين مهارت ها مي تواند بر ارتقاي ديگري موثر باشد. برنامه ريزي آموزشي در زمينه هريک از اين مهارت ها پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 363
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی