برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  25 , شماره  90 ; از صفحه 65 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي بين هوش هيجاني و رفتارهاي جنسي پرخطر در زنان مراجعه کننده به واحد مرکزي پزشکي قانوني شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در سراسر جهان، فعاليت جنسي در ميان جوانان ازدواج نکرده رو به افزايش است. شخصيت به عنوان عاملي تعيين کننده، مي تواند تمامي رفتارهاي انسان را در عرصه زندگي شخصي و اجتماعي تحت تاثير قرار دهد. مطالعات نشان مي دهد برخي صفات شخصيتي مي تواند سهم بسزايي در الگوي رفتارهاي جنسي پرخطر داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي همبستگي بين هوش هيجاني و رفتار جنسي پرخطر انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي و روش نمونه گيري آن غيراحتمالي و به صورت در دسترس بود. نمونه هاي پژوهش 65 نفر دختر و زن داراي رفتارهاي جنسي پرخطر مراجعه کننده به بخش زنان پزشکي قانوني شهر تهران در سال 1392 بودند. ابزارهاي پژوهش شامل سوالات محقق ساخته جهت بررسي رفتار جنسي و پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان بودند. اعتبار پرسشنامه رفتارهاي جنسي پرخطر با استفاده از شاخص روايي محتوا و نسبت روايي محتوا تعيين شد. براي تعيين پايايي از روش بازآزمايي استفاده شد، سپس با استفاده از ضريب توافق کاپا، ضريب پايايي سوالات تعيين شد که سوالات حد مناسبي از پايايي را داشتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي همبستگي پيرسون، اسپيرمن، رگرسيون لجستيک و آزمون تي انجام شد.
يافته ها: فراوان ترين رفتار جنسي، داشتن رابطه جنسي داخل مهبلي بود. نتايج رگرسيون نشان داد بين رابطه جنسي داخل مهبلي با مولفه هاي خوشبختي، خودشکوفايي و بين رابطه جنسي دهاني با مولفه هاي خودشکوفايي، واقع گرايي، تحمل فشار رواني و استقلال، همبستگي منفي وجود داشت (
p<0.05). تنها بين مولفه همدلي و رابطه جنسي واژينال ارتباط مستقيم يا مثبت معني داري وجود داشت (p<0.05).
بحث و نتيجه گيري:
نتايج از تاثير هوش هيجاني و مولفه هاي آن در عدم گرايش به برخي رفتار جنسي پرخطر در دختران و زنان حمايت مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

دانش فر، ز.، و احمدی، م.، و علوی مجد، ح.، و صابری، م. (1394). بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و رفتارهای جنسی پرخطر در زنان مراجعه کننده به واحد مرکزی پزشکی قانونی شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 25(90), 65-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271088Vancouver : کپی

دانش فر زهرا، احمدی محبوبه، علوی مجد حمید، صابری مهدی. بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و رفتارهای جنسی پرخطر در زنان مراجعه کننده به واحد مرکزی پزشکی قانونی شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1394 [cited 2021April23];25(90):65-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271088IEEE : کپی

دانش فر، ز.، احمدی، م.، علوی مجد، ح.، صابری، م.، 1394. بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و رفتارهای جنسی پرخطر در زنان مراجعه کننده به واحد مرکزی پزشکی قانونی شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 25(90), pp.65-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271088. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی