4 SID.ir | مطالعه ژنتيكي نمره سلول هاي سوماتيك با مدل تابعيت تصادفي روزآزمون در گاوهاي شيري ايران

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مطالعه ژنتيكي نمره سلول هاي سوماتيك با مدل تابعيت تصادفي روزآزمون در گاوهاي شيري ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 

پارامترهاي ژنتيكي صفت نمره سلول هاي سوماتيك جمعيت گاوهاي شيري، با استفاده از ركوردهاي روزآزمون جمع آوري شده توسط مركز اصلاح نژاد دام ايران در سال هاي 1380 تا 1389 برآورد شد. داده ها شامل 222923 ركورد روزآزمون دوره اول شيردهي، متعلق به 29668 حيوان در 100 گله مختلف بود. برآوردها با روش نمونه گيري گيبس و بر اساس يك مدل روزآزمون با تابعيت تصادفي انجام گرفت. منحني شيردهي براساس چندجمله اي هاي لژاندر از روز شيردهي در مدل منظور شد. به منظور تصحيح اثر ناهمگني واريانس باقيمانده، دوره شيردهي (5 تا 365 روز شيردهي) به 10 گروه با فواصل نامساوي دسته بندي شد. براساس نتايج، واريانس باقيمانده در ابتداي دوره بيشترين مقدار را داشت و از ماه دوم تا پايان دوره شيردهي روند كاهشي جزئي در اين پارامتر مشاهده شد. كم بودن واريانس هاي باقيمانده و محيط دائمي و زيادبودن واريانس ژنتيكي، به افزايش وراثت پذيري در انتهاي دوره انجاميد. كمترين و بيشترين مقدار وراثت پذيري به ترتيب در روزهاي 68 (0.031) و 365 (0.098) شيردهي مشاهده شد. همبستگي ژنتيكي بين ركوردهاي روزآزمون با افزايش فاصله بين آن ها كاهش يافت. با استفاده از ضرايب تابعيت پيش بيني شده براي هر حيوان، ارزش اصلاحي روزانه و در نتيجه منحني ژنتيكي در امتداد روزهاي شيردهي ترسيم شد. روندهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفت نمره سلول هاي سوماتيك، به ترتيب -0.0025 و -0.1075 برآورد شدند (P<0.01). اين نتايج نشان دهنده بهبودي مطلوب براي صفت نمره سلول هاي سوماتيك در سطوح ژنتيكي و فنوتيپي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی