برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  25 , شماره  81 ; از صفحه 86 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

مهارت هاي حل مساله دانشجويان پرستاري و عوامل مرتبط با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: حل مساله يک مهارت اساسي براي زندگي در عصر حاضر است. مهارت هاي حل مساله و تصميم گيري مبتني بر دانش جزء رفتارهاي مورد انتظار دانشجويان پرستاري است و يادگيري اين مهارت ها بايد از دوران دانشجويي آغاز گردند.
هدف: هدف از مطالعه حاضر تعيين مهارت هاي حل مساله و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان مي باشد.
روش کار: اين پژوهش، مطالعه اي مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد که در آن کليه دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان (456 نفر) که در دانشکده هاي پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت (317 نفر) و شرق گيلان (139نفر) مشغول به تحصيل بوده و طبق معيار ورود به مطالعه، مهمان يا انتقالي نبودند، مورد بررسي قرار گرفتند. در نهايت، 404 نفر با تکميل فرم رضايتنامه کتبي وارد مطالعه شدند. با مراجعه به کلاس هاي درس و محيط هاي کارآموزي باليني، از واحدهاي مورد پژوهش خواسته شد طي مدت بيست دقيقه پرسشنامه هاي تحقيق را تکميل نمايند. ابزار گردآوري اطلاعات (با کسب اجازه از نويسنده اصلي)، مشتمل بر دو قسمت بود. بخش اول ابزار حل مساله
Heppner & Petersen problem solving inventory (PSI) شامل 32 عبارت بود. پاسخ اين عبارات در مقياس 6 حالتي ليکرت تنظيم شده و از 1 (کاملا موافقم) تا 6 (کاملا مخالفم) متغير است. حداقل نمره مهارت حل مساله 32 و حداکثر آن 192 است و نمره پايين تر از ميانگين نشان دهنده توانايي بالاتر در حل مساله مي باشد. اين ابزار شامل سه مولفه اعتماد به خود در حل مساله، شيوه اجتناب- نزديکي به مساله و کنترل شخصي مي باشد. بخش دوم شامل عوامل مرتبط با مهارت هاي حل مساله و خود شامل دو بخش پرسشنامه عوامل فردي و عوامل آموزشي بود. جهت تعيين روايي ابزاردر اختيار 13 نفر از اعضاي هيات علمي قرار داده شد. ضريب روايي محتوي براي کليه عبارات اين پرسشنامه، برابر با 1 و شاخص روايي محتوي بين 0.7 تا 1 محاسبه شد.به منظور بررسي تجانس دروني از تعيين ضريب آلفاکرونباخ و بازآزمايي با فاصله ده روز استفاده گرديد. در يک مطالعه مقدماتي 20 پرسشنامه در اختيار 20 نفر از دانشجويان کارشناسي پرستاري قرار داده شد. جهت آزمون مجدد، پس از ده روز همان ابزار در اختيار همان 20 دانشجو قرار گرفت. ضريب آلفاکرونباخ، تجانس دروني ابزار را مناسب نشان داد: (مهارت حل مساله کل a=0.80، بعد شيوه اجتناب- نزديکي به مساله: a=0.81، بعد اعتماد به خود در حل مساله: a=0.71، بعد کنترل شخصي: a=0.78) و ضريب همبستگي دروني، براي اين ابزار و هر يک از ابعاد آن بين 0.82-0.97 بوده که نشان دهنده پايايي مناسب ابزار مي باشد. جهت تجزيه و تحليل داده ها شاخص هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آزمون هاي آمار استنباطي (مربع کاي، کروسکال واليس، من ويتني، ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون لوجستيک چندگانه) مورد استفاده قرار گرفت و P<0.05 به عنوان سطح معني داري آزمون ها در نظر گرفته شد. براي تعيين مهم ترين عوامل به روش (Back ward step wise (LR وارد مدل رگرسيوني گرديدند (شرط ورود به مدل و خروج از ان به ترتيب Entry:0.05، Removal:0.1). در اين مدل، متغير پاسخ، مهارت حل مساله با در نظر گرفتن نمره صفر جهت نمره بيشتر از ميانگين و 1 جهت نمره مساوي و پايين تر از ميانگين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در اين مطالعه ميانگين سني دانشجويان
21.35±2.75 سال بود و اکثريت دانشجويان مونث (%60.6)، مجرد (%91.1)، بومي (%81.1) بودند، 48.1 درصد از آنان با خانواده زندگي مي کردند. تحصيلات پدران 41 درصد و تحصيلات مادران 41.8 درصد از آنان ديپلم بود. درآمد 51.4 درصد آنان بين 500 هزار تا يک ميليون تومان بود. 94.3 درصد سابقه مصرف سيگار و 98 درصد سابقه مصرف الکل يا مواد مخدر نداشتند. 44.6 درصد از دانشجويان به طور متوسط خود را در حل مسائل و مشکلات موفق مي دانستند. اکثريت آنان (%63.6)، هنگام برخورد با مشکل، از خانواده درخواست کمک مي کردند و اکثريت آنان رفتار والدين خود را دموکراتيک ارزيابي نمودند (%73.8 رفتار پدر و %70.4 رفتار مادر). 82.5 درصد، نمره قبولي در تحصيلات دانشگاهي داشتند. 81.3 درصد از نمونه ها در کلاس هاي مهارت زندگي شرکت نکرده بودند. 52.2 درصد ميزان موفقيت خود را در امر تحصيل در سطح متوسط مي دانستند. نتايج نشان داد که ميانگين کل نمرات مهارت هاي حل مساله برابر با 91.45±20.90 (دامنه نمره بين 32 تا 192) مي باشد يعني نمره مهارت حل مساله در دانشجويان، پايين تر از ميانگين مي باشد. ميانگين کل نمرات بعد اعتماد به خود در حل مساله برابر با 30.27±6.92 (دامنه نمره 11-66) ، بعد شيوه اجتناب- نزديکي به مساله برابر با 44.12±12.28 (دامنه نمره بين96-16) و ميانگين کل نمرات بعد کنترل شخصي برابر با 17.06±5.53 (دامنه نمره بين 30-5) بود. يعني نمره دانشجويان در ابعاد اعتماد به خود در حل مساله و شيوه اجتناب- نزديکي به مساله پايين تر از ميانگين و در بعد کنترل شخصي پايين تر از ميانگين و نزديک به ميانگين بوده است. بررسي عوامل فردي- اجتماعي و آموزشي نشان داد که براساس مدل رگرسيون لوجستيک چندگانه، تعداد خواهر و برادر (P=0.019، OR=0.85)، سطح تحصيلات مادر (P=0.026، OR=0.74)، موفقيت در حل مسائل و مشکلات (P=0.0001، OR=1.95)، ارزيابي نوع رفتار مادر (P=0.011، OR=2.01)، دانشکده محل تحصيل (P=0.024، OR=1.76)، رضايت از رشته تحصيلي (P=0.006، OR=1.44) و موفقيت در مهارت هاي حرفه اي و باليني (P=0.03، OR=1.48) از عوامل مرتبط با مهارت حل مساله مي باشند.
نتيجه گيري: در اين پژوهش دانشجويان پرستاري، از سطح مطلوبي از مهارت حل مساله برخوردار بودند. مهارت هاي حل مساله قابل يادگيري هستند. از اين رو توصيه مي شود که مطالعات طولي به منظور بررسي تاثيرات آموزش دانشگاهي در سطح مهارت هاي حل مساله در دانشجويان انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فیضی کنجینی، ل.، و فداکارسوقه، ر.، و چهرزاد، م.، و کاظم نژادلیلی، ا. (1395). مهارت های حل مساله دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(81), 86-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270490Vancouver : کپی

فیضی کنجینی لیلی، فداکارسوقه ریحانه، چهرزاد مینومیترا، کاظم نژادلیلی احسان. مهارت های حل مساله دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1395 [cited 2021October22];25(81):86-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270490IEEE : کپی

فیضی کنجینی، ل.، فداکارسوقه، ر.، چهرزاد، م.، کاظم نژادلیلی، ا.، 1395. مهارت های حل مساله دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(81), pp.86-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270490. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 708 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی