برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  25 , شماره  81 ; از صفحه 65 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

شيوع نشانگان افسردگي و عوامل موثر بر آن در زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: افسردگي دوران بارداري از جمله مهمترين انواع افسردگي در زنان مي باشد که مي تواند عواقب وخيمي براي مادر و فرزندش داشته باشد.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين شيوع نشانگان افسردگي و عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر نيشابور در سال 1392 انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي-تحليلي مي باشد که بر روي 280 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهري نيشابور در سال 1392 انجام شده است. با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي از ميان 9 مرکز بهداشتي درماني شهر نيشابور 5 مرکز به صورت تصادفي انتخاب شدند و حجم نمونه به صورت نسبتي و با توجه به مراجعه کنندگان هر مرکز و با استفاده از شيوه تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند. افراد منتخب پس از کسب رضايت شفاهي وارد مطالعه شدند. روش گردآوري اطلاعات در اين مطالعه پرسشنامه اي بود که از دو بخش تشکيل شده بود که يک بخش سوالات دموگرافيک (شامل سن زن باردار، تعداد زايمان هاي قبلي زن باردار، سن بارداري (به هفته)، شغل زن باردار، مدت زمان گذشته از ازدواج، درآمد ماهيانه خانوار، اختلاف سني زن باردار با همسر، سطح تحصيلات زن باردار، سطح تحصيلات همسر، سابقه سقط جنين، خواسته يا ناخواسته بودن بارداري، سابقه شخصي يا خانوادگي افسردگي) و بخش ديگر سوالات پرسشنامه نشانگان افسردگي
Beck تشکيل بود. پرسشنامه Beck داراي 21 عبارت مي باشد که علايم جسماني، رفتاري و شناختي افسردگي را اندازه گيري مي کند. هر سوال داراي چهار گزينه است که بر مبناي 0 تا 3 نمره گذاري مي شود و هر آيتم درجات مختلفي از افسردگي را از خفيف تا شديد مشخص مي کند و دامنه کلي نمرات آن بين 0 تا 63 است که نمره 10 و کمتر از آن بيانگر وضعيت طبيعي، نمره 16- 11 نشانگان افسردگي خفيف، 20- 17 نيازمند مشورت با روان شناس يا روانپزشک، 30- 21 نسبتا افسرده، 31- 40 بيانگر نشانگان افسردگي شديد و بيشتر از 40 بيانگر نشانگان افسردگي بيش از حد مي باشد.
از آنجايي که بروز برخي از علائم افسردگي مانند اختلالات خواب، نوسانات وزن و کاهش انرژي در يک حاملگي طبيعي هم مي تواند وجود داشته باشد، لذا اين موضوع مي تواند در تشخيص نشانگان افسردگي خطا ايجاد کند، از اين رو گرچه مبناي ابتلا به افسردگي امتياز بالاتر از 10 در نظر گرفته شده است. امتياز بالاتر از 16 به عنوان آستانه افسردگي در زنان باردار در نظر گرفته شد. در اين مطالعه تجزيه تحليل داده ها با استفاده از شاخص ها و آزمون هاي آمار توصيفي و استنباطي انجام شده است و در حالت تک متغيره از آزمون هاي آماري مربع کاي براي مقايسه متغيرهاي کيفي، براي مقايسه متغيرهاي کمي آزمون تي و براي متغيرهاي رتبه اي آزمون من ويتني استفاده شده است و جهت بررسي رابطه متغيرها با افسردگي از مدل رگرسيون لجستيک (روش
Backward) استفاده شده و سطح معناداري کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: ميانگين سني
افراد در اين مطالعه 25.5±5.24 سال بود. از ميان 280 زن باردار 135 نفر (%48.2) زير 25 سال، سطح تحصيلات 55 نفر (%19.6) کمتر از متوسطه بود. 158 نفر (%56.4) اولين حاملگي خود را تجربه مي کردند و 53 نفر (%19.9) در سه ماهه اول بارداريشان بودند. در اين مطالعه 84 نفر (%30) از مادران باردار به درجاتي از نشانگان افسردگي مبتلا بودند که 50 نفر از آنها زير 25 سال (%59.5) و 34 نفر (%40.5) بالاي 25 سال سن داشتند. 46.2 درصد از زناني که درآمد ماهيانه خانوار آنها کمتر يا برابر چهارصد هزار تومان بود و 24.5 درصد از زناني که درآمد ماهيانه خانوار آنها بالاي اين مقدار بود داراي نشانگان افسردگي بودند. همچنين از ميان زناني که بارداري خود را خواسته مي دانستند 25.3 درصد و آنهايي که بارداري خود را ناخواسته مي دانستند 74.1 درصد داراي نشانگان افسردگي بودند. با استفاده از آزمون مربع کاي بين سن زن باردار، شغل زن باردار، درآمد ماهيانه خانوار، سطح تحصيلات زن باردار، سطح تحصيلات همسر، خواسته يا ناخواسته بودن بارداري با نشانگان افسردگي دوران بارداري رابطه معناداري مشاهده شد (P<0.05). اما بين ساير متغيرها (تعداد زايمان قبلي، سن بارداري، مدت زمان گذشته از ازدواج ،اختلاف سني باردار با همسر، سابقه سقط و سابقه افسردگي) با نشانگان افسردگي در دوران بارداري رابطه آماري معناداري مشاهده نشد (P>0.05). در نهايت با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک چند متغيره مشاهده شد که رابطه آماري معناداري بين سن زن باردار (P<0.001، OR=0.35)، درآمد ماهيانه خانوار (p<0.001، OR=0.32) و خواسته يا ناخواسته بودن بارداري (P<0.001، OR=11.66) با نشانگان افسردگي دوران بارداري وجود دارد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه به نظر مي رسد شيوع نشانگان افسردگي زنان باردار شهر نيشابور در سطح نسبتا بالايي باشد. لذا با توجه به اين نتايج شايسته است که مديران سيستم هاي بهداشتي درماني نيشابور مداخلات لازم را جهت کاهش و يا حتي پيشگيري از افسردگي در اين دوران اتخاذ نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

غلامی، ع.، و احمدپور، ص.، و باغبان، ب.، و خیرطلب، س.، و فروزان فر، ز. (1395). شیوع نشانگان افسردگی و عوامل موثر بر آن در زنان باردار. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(81), 65-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270485Vancouver : کپی

غلامی علی، احمدپور صدف، باغبان بهنام، خیرطلب سجاد، فروزان فر زهره. شیوع نشانگان افسردگی و عوامل موثر بر آن در زنان باردار. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1395 [cited 2021April16];25(81):65-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270485IEEE : کپی

غلامی، ع.، احمدپور، ص.، باغبان، ب.، خیرطلب، س.، فروزان فر، ز.، 1395. شیوع نشانگان افسردگی و عوامل موثر بر آن در زنان باردار. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(81), pp.65-73. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270485>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 210 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی