برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  25 , شماره  81 ; از صفحه 25 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل پيش بيني کننده بروز دليريوم در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری (داخلی – جراحی)، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: شايعترين تشخيص نورولوژيک در ميان بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه، دليريوم مي باشد. ميزان شيوع دليريوم بالا و با عوارض فراواني همراه است.
هدف: هدف اين مطالعه تعيين عوامل پيش بيني کننده بروز دليريوم در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه مي باشد.
روش کار: اين مطالعه يک پژوهش توصيفي- تحليلي است. جامعه پژوهش شامل کليه بيماراني بود. به مدت سه ماه در سال 1392 در بخش هاي مراقبت ويژه (اعصاب، جنرال و تروما) در يکي از مراکز آموزشي و درماني شهر رشت بستري شده و قبل از بستري شدن علايم و نشانه هاي دليريوم را نداشته اند. جهت انتخاب نمونه ها بدون محدوديت سني و با حداقل گذشت 24 ساعت از زمان پذيرش در بخش مراقبت ويژه (
ICU)، با و بدون تهويه مکانيکي، داراي توانايي بينايي و شنوايي، دانستن زبان فارسي و شرط هوشيار يا نيمه هوشيار بودن، عدم دريافت بلوک کننده هاي عصبي- عضلاني، کما، سابقه آسيبهاي عصبي شديد، نارسايي مزمن کليوي، سوء مصرف الکل و مواد مخدر وارد پژوهش شدند نمونه ها به صورت تدريجي انتخاب شدند. حجم 81 نفر برآورد گرديد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل (RASS)Richmond Agitation Sedation Scale و (Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM–ICU بود. ابزار RASS ابزاري استاندارد مي باشد و جهت بررسي سطح بي قراري و تسکين بيماران بستري در ICU معتبر شناخته شده است. ابزار CAM-ICU نيز 4 ويژگي اصلي دليريوم يعني تغيير حاد يا سير نوساني وضعيت ذهني بيمار، عدم تمرکز، اختلال سطح هوشياري و تفکر سازماندهي نشده، را مورد بررسي قرار مي دهد. بخش اول پرسشنامه مشخصات دموگرافيک بيماران شامل: سن، جنس، شاخص بيماريهاي همراه چارلسون، امتياز فيزيولوژي حاد Acute Physicology Score (APS) در سه دامنه 9 – 0، 14 – 10 و £15 شمارش گلبولهاي سفيد خون، بيلي روبين توتال سرم، تعداد روزهاي تهويه مکانيکي، تعداد روزهاي بستري در ICU و بيمارستان بود. شاخص بيماريهاي همراه چارلسون شامل 19 شرايط بيماري است که به بيمار براساس تاثير بالقوه آن بر ميزان مرگ و مير امتياز داده مي شود. امتياز فيزيولوژي حاد (APS) نيز بزرگترين قسمت امتياز APATCH (ارزيابي حاد فيزيولوژي و ارزيابي مزمن سلامتي) مي باشد که از 13 نوع اندازه گيري باليني بدست مي آيد که 24 ساعت پس از پذيرش بيمار در ICU انجام مي گيرد و کسب امتياز بالاتر در ان وخيم تر بودن وضعيت فيزيکي بيمار را نشان مي دهد. بخش دوم بررسي بروز دليريوم بود که در ابتدا بيمار توسط مقياس RASS از نظر سطح هوشياري بررسي مي شد. اين ابزار شامل 10 گويه و هر يک معرف يکي از سطوح هوشياري است. براي تعيين امتيازRASS ابتدا بدون هيچ تعاملي، فقط بيمار مشاهده شد و در صورت هوشياري امتياز (0 تا 4+) براي او درنظر گرفته شده. در صورت عدم هوشياري بيمار نام وي را با صداي بلند صدا زده و از او درخواست مي شد که به پژوهشگر نگاه کند. اگر بيمار به صدا واکنش نشان داد، امتياز مناسب (1- تا 3-) در صورت عدم واکنش، شانه بيمار تکان داده مي شد. اگر هيچ واکنشي نداشت به شدت جناغ وي را فشرده و امتياز مناسب (4- تا 5-) نمونه ها در صورت عدم ابتلا به اختلال سطح هوشياري بر اساس مقياس RASS با مقياس CAM-ICU از نظر بروز دليريوم بررسي شدند که بررسي با اين ابزار حدود 5-3 دقيقه طول مي کشيد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (آزمون فيشر و مجذور کاي) تجزيه و تحليل شدند و جهت آناليز چندگانه عوامل مرتبط با دليريوم از مدل رگرسيون لجستيک به روش Backward استفاده گرديد که در اين مدل احتمال معني داري با P<0.05 و احتمال خروج از مدل با P<0.1 در نظر گرفته شد.
نتايج: نتايج بيانگر آن بود که
64.2 درصد واحدهاي مورد پژوهش مرد و اکثر آنها (%48.1) در بخش جنرال بستري بودند. اکثريت نمونه ها (%49.4) از لحاظ امتياز فيزيولوژي حاد (APS) نمره 9 - 0 را کسب نمودند. در بررسي وضعيت بيماري هاي همراه چارلسون نيز بيشتر نمونه ها (%29.6) امتياز بين 2- 1 داشتند. ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش 50.95±21.33 سال، حداکثر روزهاي لوله گذاري در تراشه 146 روز، بستري در ICU، 147 روز و بستري در بيمارستان 150 روز بود. همچنين ميزان حداکثر بيلي روبين توتال 2.4 ميلي گرم در دسي ليتر و بيشترين مقدار تعداد گلبول هاي سفيد خون 29.2 هزار در ميلي ليتر بود. بروز دليريوم با ابزار CAM-ICU در 27.2 درصد مشاهده شد. توزيع دليريوم بر حسب متغيرهاي کيفي جنس، بخش و امتياز چارلسون معني دار نبوده اما بر حسب امتياز APS معني دار بوده است (P=0.048). همچنين توزيع دليريوم بر حسب متغير کمي سن معني دار بوده (p=0.006)، ولي بر حسب تعداد روزهاي تهويه مکانيکي، بستري در بيمارستان و بستري در ICU، بيلي روبين توتال و تعداد گلبولهاي سفيد از لحاظ آماري معني دار نبوده است. بر اساس مدل رگرسيون لجستيک، متغيرهاي سن، جنس، بخش، تعداد روزهاي تحت لوله گذاري در تراشه، روزهاي بستري در ICU و بيمارستان، بيلي روبين توتال، تعداد گلبولهاي سفيد و شاخص چارلسون عوامل پيش بيني کننده دليريوم نبودند و تنها APS (با در نظر گرفتن محدوده 9 – 0 امتياز به عنوان گروه مرجع) در دو دامنه امتياز 14-10 (P<0.038) و 15³ (P<0.043) به عنوان عامل مرتبط پيش بيني کننده دليريوم شناخته شدند، به طوريکه افراد داراي نمره APS=10-14 (or=3.3 و CI%95:1.03-10.71) و £ 15 ³ aps (or=4.2 و CI%95:1.08-16.7) نسبت به افراد با APS=0-9 از شانس نسبي دليريوم بيشتري برخوردار بودند.
نتيجه گيري: افراد با امتياز
APS بالاتر نسبت به افراد با امتياز کمتر، بيشتر در معرض ابتلا به دليريوم هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رجب پورنیکفام، م.، و قنبری خانقاه، ع.، و خالق دوست محمدی، ط.، و کاظم نژادلیلی، ا.، و اشرف، ع. (1395). عوامل پیش بینی کننده بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(81), 25-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270482Vancouver : کپی

رجب پورنیکفام مریم، قنبری خانقاه عاطفه، خالق دوست محمدی طاهره، کاظم نژادلیلی احسان، اشرف علی. عوامل پیش بینی کننده بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1395 [cited 2021September28];25(81):25-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270482IEEE : کپی

رجب پورنیکفام، م.، قنبری خانقاه، ع.، خالق دوست محمدی، ط.، کاظم نژادلیلی، ا.، اشرف، ع.، 1395. عوامل پیش بینی کننده بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(81), pp.25-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270482. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1352 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی